Sammen kan vi mere

1. kvartalsregnskab 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S: Bedste kvartalsresultat siden børsnoteringen i 2011

23 Maj 2019


Selskabsmeddelelse nr. 11/2019 | 23. maj 2019
                                                                                                                                          


Hovedpunkter i kvartalsregnskabet:

 

  • Resultat før skat på 61,6 mio. kr. pr. 31. marts 2019 mod et resultat før skat på 36,2 mio. kr. pr. 31. marts 2018. Der er tale om det bedste kvartalsresultat siden bankens børsnotering i 2011.

  • Samlede kursgevinster på 46,0 mio. kr. primært som følge af gunstige forhold på de finansielle markeder i starten af 2019. I 1. kvartal 2018 havde banken samlede kursgevinster på 4,9 mio. kr.

  • Fortsat lave nedskrivninger på 5,5 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod en tilbageførsel på 11,7 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Det er fortsat landbrugseksponeringerne, der er hovedårsag til nedskrivningerne i 2019, mens der for de fleste andre sektorer samt privatkunder ses tilbageførsler.

  • Gebyrindtægter på et fortsat højt niveau, hvor indtægterne udgør 63,7 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 65,5 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Tallene viser umiddelbart et fald, men ses der bort fra ændringer vedrørende den regnskabsmæssige håndtering af dokumentgebyrer, er der tale om en mindre stigning.

  • Samlede omkostninger på 116,7 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 118,9 mio. kr. i 1. kvartal 2018. Der var i 1. kvartal 2019 engangsomkostninger på 11,5 mio. kr. – dels som følge af ekstraomkostninger til bankens finansielle rådgivere vedrørende bankens redegørelse i forbindelse med Spar Nords købstilbud og dels på grund af en personalemæssig omorganisering i januar 2019. I 1. kvartal 2018 var der engangsomkostninger på 13,8 mio. kr. i forbindelse med organisationstilpasninger. Ses der bort fra engangsomkostninger, er omkostningerne uændrede.

  • Basisindtjening på 21,2 mio. kr. i 1. kvartal 2019 mod 33,3 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra engangsomkostningerne på 11,5 mio. kr. i 1. kvartal 2019, er basisindtjeningen stort set uændret i forhold til 1. kvartal 2018.

  • Stigning i udlånet med 3,1 % i forhold til 1. kvartal 2018. Stigningen gælder både udlån til privat- og erhvervskunder, mens der har været et fald i udlånet til landbrug på 10 %.

  • Bankens kapitalgrundlag er markant forbedret med en kapitalprocent på 19,3 pr. 31. marts 2019. Banken har således en kapitalmæssig overdækning på 6,3 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 13,0 %.

  • Banken forventer en basisindtjening i intervallet 135-165 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 300-355 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til kvartalsregnskabet
”Danske Andelskassers Bank er kommet rigtig godt fra start i 2019. Resultatmæssigt leverer banken i årets første kvartal et overskud på 61,6 mio. kr. før skat, hvilket er det bedste kvartalsresultat siden børsnoteringen i 2011. På den baggrund betegnes resultatet som meget tilfredsstillende.

En væsentlig årsag til det gode resultat er de gunstige forhold på de finansielle markeder i starten af 2019, som betyder, at banken kan indtægtsføre en samlet kursgevinst på 46,0 mio. kr. Hertil kommer en positiv udvikling på langt de fleste driftsområder godt hjulpet på vej af de gode konjunkturer – herunder et fortsat lavt nedskrivningsniveau, høje gebyrindtægter, stigende netto renteindtægter og stigende udlån til både privat- og erhvervskunder i forhold til første kvartal 2018.

Landbrugets økonomiske situation ser også betydeligt lysere ud i første kvartal 2019, end den gjorde i 2018, og det er bankens forventning, at det vil fortsætte resten af året.

Første kvartal har på flere områder været særdeles begivenhedsrigt i Danske Andelskassers Bank. Den 1. marts kunne banken offentliggøre den gode nyhed om, at banken som aktionær i Sparinvest Holdings SE har været en del af en betinget købsaftale, hvor ejerkredsen bag Sparinvest har besluttet at sælge 75 % af aktierne i Sparinvest til Nykredit. En gennemførelse af salget vil således betyde, at Danske Andelskassers Bank kan indtægtsføre 182 mio. kr. i kursgevinst og udbytter – og dermed vil det medføre en væsentlig styrkelse af bankens kapitalgrundlag i 2019.

Den 25. marts meddelte banken i en redegørelse, som fulgte i kølvandet på et frivilligt, betinget købstilbud fra Spar Nord fremsat den 1. marts 2019, at Danske Andelskassers Bank havde gennemført en kapitaludvidelse og derigennem styrket sit kapitalgrundlag yderligere. Med denne kapitaludvidelse er bankens kapitalgrundlag i dag blandt branchens mest robuste. Sammen med indtægterne fra salget af Sparinvest står banken kapitalmæssigt markant bedre end ved årsskiftet, og på den baggrund valgte Danske Andelskassers Bank den 25. marts at opjustere sine forventninger til 2019.”

Forventninger til 2019
Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 5/2019 forventer Danske Andelskassers Bank i 2019 en basisindtjening i intervallet 135-165 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 300-355 mio. kr.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Vedlagte filer
Delårsrapport 1. kvartal 2019 – Danske Andelskassers Bank A/S
Selskabsmeddelelse Danske Andelskassers Bank A/S – Delårsrapport 1. kvartal 2019


Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftede filer