Sammen kan vi mere

Årsrapporten for 2020 fra Danske Andelskassers Bank A/S viser et tilfredsstillende resultat set i lyset af COVID-19

26 Feb 2021


Selskabsmeddelelse nr. 09/2021 |26. februar 2021

Danske Andelskassers Bank leverer i 2020 et overskud før skat på 124 mio. kr., hvilket er et tilfredsstillende resultat i et år, som i høj grad har været præget af COVID-19 pandemien.

Basisindtjeningen udgør 100 mio. kr. i 2020. Udviklingen i basisindtjeningen er påvirket af et ekstraordinært højt aktieudbytte i 2019, et lavt renteniveau samt et lavere aktivitetsniveau – især i de første 2-3 kvartaler af 2020. Set i forhold til det generelle fald i aktiviteten som følge af COVID-19, vurderes det at være positivt, at bankens samlede udlån kun er faldet med 1 %.

Nedskrivningsniveauet er på et lavt niveau med 26,7 mio. kr. i 2020. Der er reelt tale om en tilbageførsel på 13,3 mio. kr., hvis man ser bort fra det ledelsesmæssige tillæg på 40 mio. kr. vedrørende COVID-19.

Kapitalmæssigt står banken stadig stærkt med en egenkapital på over 2 mia. kr. og en kapitalprocent på 22,3.

Hovedpunkter i årsregnskabet for 2020:

  • Resultat før skat var i 2020 på 124,3 mio. kr. mod 344,4 mio. kr. i 2019, hvor resultatet var domineret af salget af 75 % af Sparinvest Holding SE
  • Basisindtjeningen udgør 100,2 mio. kr. i 2020 mod 163,4 mio. kr. i 2019, hvor banken fik et ekstraordinært højt aktieudbytte
  • Udlånet udgør 6,3 mia. kr., hvilket er et fald på 1 % i et udfordrende år
  • Investeringer i åbning af nye filialer, som en del af bankens vækststrategi
  • Forretningsomfang pr. medarbejder er steget med 8,6%
  • Nedskrivninger er fortsat på et lavt niveau på trods af COVID-19 og udgør 26,7 mio. kr. i 2020, hvori der indgår et ledelsesmæssigt tillæg relateret til COVID-19 på 40 mio. kr.
  • Positive kursreguleringer i 2020 på 51,6 mio. kr. på trods af, at de finansielle markeder har været præget af stor usikkerhed
  • Banken er fortsat et robust og godt kapitaliseret pengeinstitut med en egenkapital på 2.043 mio. kr. og en kapitalprocent på 22,3 %

Forventninger til 2021

Danske Andelskassers Banks forventninger til 2021 afspejler den øgede usikkerhed, som COVID-19 har ført til for bankens kunder og på finansmarkederne. Samtidig har banken igangsat strategiske initiativer, som vil påvirke indtjeningen i 2021 med øgede omkostninger.

Som følge heraf forventes en basisindtjening for 2021 i intervallet 70 - 110 mio. kr. og et resultat før skat og renter til hybrid kernekapital på 50 - 100 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til årsrapporten:

”I et udfordrende og specielt år, som 2020 har været grundet COVID-19 pandemien, er et resultat før skat i 2020 på 124 mio. kr. tilfredsstillende. Ikke mindst når vi tager i betragtning, at året startede med store negative kursreguleringer samt et lavt aktivitetsniveau hos både bankens privat- og erhvervskunder.

På trods af pandemi har vi i banken i 2020 formået at leve op til vores strategiske målsætninger om at åbne nye filialer i nye markedsområder. Vi har i 2020 åbnet filialer i Odense, Herning og Lyngby samt oplevet en positiv tilgang af nye kunder særligt på Frederikskaj, men også i flere af vores andre markedsområder.

Vi har også etableret et kompetencecenter, som består af stærke specialistkompetencer, der skal styrke den kompetente rådgivning og samarbejdet med bankens strategiske samarbejdspartnere. Særligt leasingområdet har vi styrket ved at indgå i et stærkt strategisk samarbejde med Opendo A/S.

Sideløbende med disse initiativer har vi i løbet af 2020 set en øget interesse for køb af bankens aktier, hvilket vi selvfølgelig er glade for. Det har en positiv effekt på kursen.”

Bankens strategi frem til 2025

Bestyrelsen har ultimo 2020 fastlagt en strategi, der kigger frem mod 2025. Strategien er en fortsættelse af bankens vækstrejse, hvor banken vil udnytte potentialet i de nuværende markedsområder. Dette skal ske samtidig med, at banken skal være mere omkostnings­effektiv.

Væksten skal ske via organisk vækst og stærke partnerskaber. På den måde skal banken vokse sig til en lavere omkostningsprocent samtidig med, at der er fokus på at digitalisere og effektivisere interne processer og kunderejsen.

Alt dette skal ske ved et målrettet fokus på bankens strategiske hjørneflag: En styrkelse af bankens markedsværdi ved en fokuseret vækst af bankforretningen, hvor kunderne skal opleve banken som mere end en bank via stærke strategiske partner­skaber. Samtidig skal der ske en nedbringelse af de relative omkostninger. 

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Vedlagte filer

Årsrapport 2020 – Danske Andelskassers Bank A/S

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

 

 

Vedhæftede filer