Sammen kan vi mere

Aktietilbagekøb i Danske Andelskassers Bank A/S

27 Okt 2020


Selskabsmeddelelse nr. 50/2020 | 27. oktober 2020

Bankens bestyrelse har besluttet at udnytte bemyndigelsen til at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram givet på generalforsamlingen den 25. april 2019. Programmet omfatter aktier for en maksimal værdi af 17.000.000 kroner.

Formål
Aktietilbagekøbet sker med henblik på at opfylde forpligtelser som følge af etablering af medarbejderaktieordning til Danske Andelskassers Bank A/S’ (”Banken”) ansatte.

Periode
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra 1. januar 2021 til 30.december 2021.

Handelsbegrænsninger
I perioden kan Banken erhverve egne aktier for op til 17.000.000 kroner, dog højest 4.250.000 stk.aktier.

Safe Harbour
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamen- tets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”Safe Harbour-reguleringen”).

Betingelserne for aktietilbagekøbsprogrammet er følgende:

 • Banken har antaget Danske Bank som Lead Manager for aktietilbagekøbsprogrammet til at forestå køb af egne aktier på vegne af Banken. Danske Bank vil uafhængigt af og uden indflydelse fra Banken træffe sine handelsbeslutninger og eksekvere aktieopkøb inden for de offentliggjorte rammer.
   
 • Der kan maksimalt på hver handelsdag blive købt aktier svarende til 25 % af den gennemsnitlige daglige aktievolumen i de 20 forudgående handelsdage på NASDAQ OMX Copenhagen.
   
 • Opkøbet må ikke ske til en aktiekurs, der på handelstidspunktet overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel eller (ii) det højeste uafhængige købsbud på NASDAQ OMX Copenhagen.
   
 • Banken vil som minimum hver syvende handelsdag offentliggøre en separat meddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi samt vedlægge detaljeret information om de enkelte handler.
   
 • Banken kan til enhver tid afbryde aktietilbagekøbsprogrammet eller reducere antallet af aktier og/eller den samlede værdi, som der må købes aktier for. I ethvert tilfælde vil Banken informere herom ved at offentliggøre en meddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen.

Yderligere information
For spørgsmål vedr. denne meddelelse, kontakt Direktør for direktionssekretariatet Alma Lund Høj på mobil 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usik- kerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præsta- tioner, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.               

 

Vedhæftet fil