Sammen kan vi mere

Årsregnskab fra Danske Andelskassers Bank A/S: Positive takter og resultat efter skat på 121,9 mio. kr. trods udfordringer på de finansielle markeder

28 Feb 2019


Hovedpunkter i regnskabet: 

  • Efter skat blev årets resultat på 121,9 mio. kr. som følge af, at banken i 2018 har kunnet indtægtsføre et skatteaktiv på 25 mio. kr. vedrørende tidligere års skattemæssige underskud. Det svarer til en stigning på 44 % i forhold til 2017, hvor resultatet var 84,5 mio. kr. efter skat.

  • Resultat før skat på 105,7 mio. kr. i 2018 mod et resultat på 100,8 mio. kr. før skat i 2017. Det ligger dermed inden for det forventede resultat på 90-120 mio. kr. før skat. 
  • Netto rente- og gebyrindtægterne er steget fra 569,9 mio. kr. i 2017 til 576,4 mio. kr. i 2018.

  • Nedskrivningerne er faldet fra 41,8 mio. kr. i 2017 til 7,9 mio. kr. i 2018, hvilket svarer til et fald på 81 %.

  • Basisindtjeningen udgjorde i 2018 145,3 mio. kr. mod 138,9 mio. kr. i 2017. Det svarer til en stigning på 4,6 %.

  • Udlånet er steget med 3,4 % og dækker en stigning i udlånet til både privat og erhverv, mens der har været et fald i udlånet til landbrug på 12,5 %.

  • Forretningsomfanget pr. medarbejder er steget med 7,4 %.

  • Der har været en 40 % stigning i indtjening pr. aktie.

  • Pr. 31. december 2018 var bankens kapitalprocent på 16,2, og banken havde således en kapitalmæssig overdækning på 4,1 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 12,1 %.

  • Banken forventer en basisindtjening i intervallet 120-160 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 70-130 mio. kr. 

Direktionens kommentar til årsrapporten
”2018 har samlet set været et godt år i Danske Andelskassers Bank. Vi har oplevet en positiv udvikling i bankforretningen på de fleste områder og kommer ud med et overskud før skat på 105,7 mio. kroner, nedskrivninger, der er 81 procent lavere end i 2017 og en stigende basisindtjening. Det synes jeg godt, vi kan være meget tilfredse med.

Der har selvfølgelig også været udfordringer i 2018, som vi gerne havde været foruden. Her tænker jeg først og fremmest på de vanskelige forhold på de finansielle markeder, som betød, at vi sidst på året måtte nedjustere forventningerne til årets resultat før skat fra 110-150 mio. kr. til 90-120 mio. kr. som følge af kurstab på bankens fondsbeholdning.

Den positive økonomiske udvikling på både privat- og erhvervskunder, bortset fra landbrug, har ført til et generelt fald i nedskrivningsniveauet i Danske Andelskassers Bank. 2018 har dog været et svært år for landbruget, hvor især svineproducenterne har oplevet en negativ udvikling. Heldigvis har sommerens tørke ikke haft så negative økonomiske konsekvenser som først frygtet. Men den har – sammen med en forværring i afregningspriserne og enkeltstående tab på nedlukkede landbrug – medført øgede nedskrivninger i Danske Andelskassers Bank.

I juni udstedte banken et Tier 2-lån på 105 mio. kr. En del af beløbet blev anvendt til indfrielse af restgælden på 19 mio. kr. på det statslige hybridlån, som blev optaget som en del af Bankpakke II. 2018 blev dermed året, hvor Danske Andelskassers Bank – med stærk opbakning fra en række institutionelle investorer – kom helt fri af statslige midler og nu står med et væsentligt styrket kapitalgrundlag.
 
Organisatorisk står Danske Andelskassers Bank også stærkere ved udgangen af 2018 – både på hovedkontoret og i filialnettet. Vi indledte året med en omfattende organisationsændring med det klare formål at skabe en enkel bank med en enkel struktur. De mange ændringer har skabt en bank, der i endnu højere grad end tidligere er kendetegnet ved fleksibilitet, effektive processer og øget transparens. En sund bank, der skal give et konkurrencedygtigt afkast. Og en bank, som bidrager til vækst, udvikling og værdiskabelse for alle vores interessenter ved at indgå som en aktiv samarbejdspartner og lave gode, fornuftige forretninger med både nye og bestående kunder. 

I 2019 er vi klar til at fortsætte den positive rejse og søsætte endnu flere initiativer til gavn for bankens kunder, aktionærer og medarbejdere.” 

Forventninger til 2019
Danske Andelskassers Bank forventer en basisindtjening i intervallet 120-160 mio. kr. i 2019 og et resultat før skat i intervallet 70-130 mio. kr.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.


Vedlagte filer
Årsrapport 2018 – Danske Andelskassers Bank A/S
Selskabsmeddelelse Danske Andelskassers Bank A/S – Årsrapport 2018


Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftede filer