Sammen kan vi mere

CORRECTION: Halvårsrapport for 1. halvår 2011

29 Aug 2011


 

Selskabsmeddelelse nr. 7/2011

Danske Andelskassers Bank A/S har i 1. halvår 2011 nået et resultat før skat på -40,0 mio. kr. mod -129,3 mio. kr. i 1. halvår 2010. Grundet den globale økonomiske uro og de markant forværrede fremtidsudsigter for dansk økonomi nedjusterer banken sine forventninger til 2011 fra 75 til 105 mio. kr. til -50 til -100 mio. kr., idet det dog bemærkes, at den generelle usikkerhed om markedsøkonomien betyder, at forventningerne er omgærdet med stor usikkerhed. Som konsekvens af de forventede vanskeligere økonomiske samfundsvilkår i andet halvår 2011 vil Danske Andelskassers Bank i løbet af efteråret tilpasse sit omkostningsniveau.

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato godkendt regnskabet for første halvår 2011.

Regnskabet viser et resultat før skat på -40,0 mio. kr. mod et resultat før skat i første halvår 2010 på -129,3 mio. kr.

Basisresultatet — resultatet før kursreguleringer, sektorløsninger og nedskrivninger — er opgjort til 96,2 mio. kr. i første halvår 2011 mod 100,8 mio. kr. i første halvår 2010.

Hovedtræk fra halvårsrapporten er som følger (med første halvår 2010 angivet i parentes):

  • Resultat før skat på -40,0 mio. kr. (-129,3 mio. kr.)
  • Basisresultat før nedskrivninger, kursreguleringer og sektorløsninger på 96,2 mio. kr. (100,8 mio. kr.)
  • Nedskrivninger og tab på 99,8 mio. kr. (247,4 mio. kr.) svarende til en nedskrivningsprocent på 0,8 (1,9)
  • Kursreguleringer på -22,8 mio. kr. (51,1 mio. kr.)
  • Udgifter til personale og administration på 248,1 mio. kr. (287,5 mio. kr.)
  • Solvensprocent på 15,4 (13,9) mod et solvensbehov på 10,3 (8,7) svarende til en solvensmæssig overdækning på 5,1 procentpoint (5,2 procentpoint)
  • Kernekapitalprocent på 15,8 (14,0)
  • Egenkapital på 1.795,5 mio. kr. (1.517,6 mio. kr.)

Som konsekvens af resultatet og i særdeleshed forventede vanskeligere økonomiske samfundsvilkår i andet halvår 2011 — som nærmere beskrevet nedenfor — vil Danske Andelskassers Bank i løbet af efteråret tilpasse sit omkostningsniveau.

Forventninger til helåret

Den basale bankdrift og dermed basisresultatet har i 1. halvår 2011 udviklet sig som forventet, og det forventes ligeledes at være tilfældet i 2. halvår 2011.

Grundet den økonomiske uro i Danmark og verden i den seneste tid samt de nedjusterede forventninger til væksten i dansk økonomi — som senest offentliggjort i Finansministeriets økonomiske redegørelse af 24. august 2011 — har forudsætningerne for bankens forventninger til 2. halvår 2011 imidlertid ændret sig betydeligt.

Derfor nedjusterer Danske Andelskassers Bank forventningerne til resultatet før skat fra det tidligere udmeldte niveau på 75-105 mio. kr. til et resultat i intervallet -50 til -100 mio. kr.

Det skal understreges, at den angivne forventning er omgærdet med betydelig usikkerhed, hvilket også er baggrunden for udvidelsen i spændet.

Mens banken har en fornuftig basisdrift, er der en række parametre, der påvirkes direkte af krisen i samfundsøkonomien. Og med den usikkerhed, der for nuværende knytter sig til denne krises udvikling, er det endog meget svært at komme med en præcis vurdering.

Det drejer sig i særdeleshed om de poster, der ligger udenfor basisresultatet, nemlig kursreguleringer, sektorløsninger og nedskrivninger, hvor der i 2. halvår 2011 må ventes en negativ påvirkning jf. det ovenfor angivne. Trods en konservativ og forsigtig tilgang til investeringer, hvor størstedelen udgøres af solide obligationer, vil kursreguleringerne blive påvirket af uroen, og mange af bankens kunder — herunder især små- og mellemstore virksomheder — vil ligeledes blive påvirket af eksempelvis et lavt privat forbrug og stigende ledighed.

Med baggrund i den store usikkerhed omkring den økonomiske krises udvikling ændrer Danske Andelskassers Bank fremadrettet principper vedrørende angivelse af forventninger, således at banken i tråd med mange andre banker angiver forventningerne til basisresultatet i stedet for resultatet før skat, da grundlaget for at komme med retvisende forventninger på den baggrund styrkes. Det er ganske enkelt bankens vurdering, at den samfunds- og markedsøkonomiske usikkerhed er så betragtelig - og usikkerheden om følgerne heraf på kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsninger ligeledes så stor - at en angivelse af basisresultatet er det mest præcise.

Danske Andelskassers Bank forventer på den baggrund et basisresultat for 2011 i intervallet 190-220 mio. kr., hvilket svarer til en fastholdelse af de hidtidige forventninger til basisresultatet.

Kommentarer til halvårsrapporten

Administrerende direktør Jan Pedersen udtaler i forbindelse med halvårsrapporten:

"Det er blevet tydeligt, at den globale økonomi ikke er på vej mod en bedring. Det har ændret fremtidsudsigterne for flere af vores kunder, ikke mindst små- og mellemstore virksomheder, ligesom udsigterne for vores landbrugskunder også er blevet forværret, og vi har måttet konstatere at situationen for to af vores større kunder er blevet markant forværret, hvilket vil nødvendiggøre større nedskrivninger. Derfor må vi erkende, at ikke mindst vores forventede nedskrivninger er betydeligt højere, end vi vurderede for kort tid siden, og at det bliver svært at skabe en indtægtsstigning til at dække disse udgifter."

"En nedjustering af vores forventninger til året betyder selvfølgelig også, at vi må vurdere vores egen forretning en ekstra gang. Vi er og bliver et solidt pengeinstitut, men vi skal sikre det rigtige forhold mellem indtjening og omkostninger - også fremadrettet. Derfor er det vores vurdering, at vi skal nedbringe omkostningerne."

Se mere i vedhæftede halvårsregnskab

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationschef Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Om Danske Andelskassers Bank

Danske Andelskassers Bank er en dansk bank med stærk lokalforankring via et bredt afdelingsnet bestående af 52 filialer beliggende i Jylland og på Fyn. Danske Andelskassers Banks målsætning er fremadrettet at være en væsentlig spiller på det danske finansielle marked og at tilbyde kompetent rådgivning koblet med et stærkt lokalt engagement til gavn for den enkelte kunde og udviklingen i lokalområderne. Banken har knap 550 ansatte.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.