Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S — Årsrapport 2017

28 Feb 2018


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 2/2018 | 28. februar 2018

Danske Andelskassers Bank A/S opnåede i 2017 et resultat på 100,8 mio. kr. før skat mod et resultat på 50,0 mio. kr. før skat i 2016. Resultatfremgangen skyldes først og fremmest væsentligt lavere nedskrivninger, en positiv udvikling i bankens kursreguleringer, stigende gebyrindtægter som følge af høj aktivitet samt et betydeligt fald i "Andre driftsudgifter". Basisindtjeningen udgjorde i 2017 138,9 mio. kr. mod 162,8 mio. kr. i 2016. Bankens kapitalmæssige overdækning var pr. 31. december 2017 på 4,6 % mod 3,0 % pr. 31. december 2016. Samlet set betegner Danske Andelskassers Bank årsresultatet for 2017 som tilfredsstillende. Banken forventer en basisindtjening på mellem 130 og 170 mio. kr. i 2018 og et resultat før skat i intervallet 50-110 mio. kr.

Nedskrivningerne i Danske Andelskassers Bank er faldet fra 64,6 mio. kr. i 2016 til 41,8 mio. kr. i 2017, hvilket svarer til et fald på 35 %. De faldende nedskrivninger skyldes hovedsageligt, at dansk landbrug igennem 2017 har oplevet gunstigere økonomiske forhold.

Banken havde en samlet kursgevinst i 2017 på 3,8 mio. kr. mod et kurstab på 21,7 mio. kr. i 2016. Mens kursreguleringerne i 2016 især var påvirket af kurstabet på 39,0 mio. kr. på bankens aktier i Sparinvest Holdings SE, dog delvist opvejet af udbyttet på 17,8 mio. kr., var kursreguleringerne i 2017 påvirket af nedskrivningen af dagsværdien af andelskapitalen i Bankernes EDB Central (BEC) med 21,2 mio. kr.

Gebyrindtægterne er steget fra 228,7 mio. kr. i 2016 til 237,9 mio. kr. i 2017 på grund af den øgede aktivitet i banken, blandt andet på udlån. "Andre driftsudgifter" er faldet fra 29,9 mio. kr. i 2016 til 3,6 mio. kr. i 2017, hvilket hovedsageligt skyldes, at en tilpasning af bankens organisation i 2016 medførte, at der blev hensat 22,8 mio. kr. vedrørende forpligtelser til afskedigede og fritstillede medarbejdere.

På udlånssiden fortsætter banken den positive udvikling. Udlånet er steget med 5 % i forhold til 31. december 2016, og tendensen er den samme som tidligere meldt ud: En stor del af bankens udlån sker fortsat til erhvervsvirksomheder, men banken oplever også en svag stigning i efterspørgslen blandt privatkunder som følge af en spirende optimisme i bankens lokalområder. Trods den betydelige stigning i aktiviteten og udlånet ses der imidlertid fortsat et fald i renteindtægterne på grund af den massive priskonkurrence på området.

Basisindtjeningen er faldet fra 162,8 mio. kr. i 2016 til 138,9 mio. kr. i 2017, hvilket hovedsageligt skyldes stigende IT-udgifter til blandt andet udvikling af digitale løsninger. Basisindtjeningen ligger indenfor det forventede interval på 130-170 mio. kr. for 2017.

Bankens samlede omkostninger er steget fra 416,1 mio. kr. i 2016 til 423,8 mio. kr. i 2017 svarende til 1,8 %. 

Kapitalprocenten er pr. 31. december 2017 opgjort til 16,4 % mod en kapitalprocent på 15,7 % pr. 31. december 2016. Kapitalkravet pr. 31. december 2017 udgør inklusive det kombinerede og det kontracykliske bufferkrav 11,8 %. Banken har dermed en kapitalmæssig overdækning på 4,6 % pr. 31. december 2017 mod 3,0 % pr. 31. december 2016

Den 20. december 2017 foretog Danske Andelskassers Bank en delindfrielse på knap 113 mio.kr. af sit statslige hybridlån, hvormed banken dels kunne tage endnu et væsentligt skridt nærmere at blive helt fri for statslige midler og dels kunne styrke sit kapitalgrundlag yderligere. Banken går nu målrettet efter at hente yderligere kapital i første halvår 2018 i form af Tier 2 i størrelsesordenen 105-150 mio. kr., så resten af det statslige hybridlån, 19 mio. kr. efter step-up, kan indfries. 

Danske Andelskassers Bank forventer en basisindtjening på mellem 130 og 170 mio. kr. i 2018 og et resultat før skat i intervallet 50-110 mio. kr.  

Resume af hovedtal      
       
Mio kr. 2017 2016  
       
Resultat før skat 101 50  
Basisindtjening 139 163  
Omkostninger 424 416  
Nedskrivninger og tab 42 65  
Kursreguleringer 4 -22  
Indlån 8.482 8.407  
Udlån 6.132 5.836  
Kapitalprocent 16,4 % 15,7 %  
Kapitalbehov 11,8 % 12,7 %  
Kapitalmæssig overdækning 4,6 % 3,0 %  
Likviditetsoverdækning § 152 149 % 176 %  
Egenkapital 1.416 1.243  

  
Direktionens kommentar til årsrapporten
I forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2017 udtaler administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen:

"I Danske Andelskassers Bank har 2017 været et år med fremgang på flere områder, og banken kommer ud med et årsresultat, som ikke blot er bedre end forventet, men også det bedste resultat i årevis. Det skyldes naturligvis flere faktorer, men er først og fremmest resultatet af medarbejdernes målrettede og dedikerede arbejde med bankens strategi med bl.a. flere kundemøder, højere kundetilfredshed og øget udlån til følge. På trods af, at det har været et år med hård konkurrence, som har presset bankens renteindtægter betydeligt, er det således lykkedes at øge udlånet med 5 %, ligesom vi har oplevet en flot stigning i gebyrindtægterne på grund af den høje aktivitet. Desuden er det lykkedes os at hente kapital nok til at delindfri størstedelen af bankens resterende statslige hybridlån og i det hele taget at styrke kapitalgrundlaget. Så jeg synes, vi har mange gode grunde til at være tilfredse med årsregnskabet." 


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Vedlagte filer
Årsrapport 2017 — Danske Andelskassers Bank A/S
Selskabsmeddelelse årsrapport 2017 — Danske Andelskassers Bank A/S

 

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.