Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S — Delårsrapport for 1.-3 kvartal

29 Nov 2013


 

Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Danske Andelskassers Bank har i 1.-3. kvartal 2013 fået et resultat før skat på -396 mio. kr. mod et resultat før skat på -66 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012. Resultatet er påvirket af nedskrivninger på 358 mio. kr. i 3. kvartal 2013. Dette skal særligt ses i sammenhæng med Finanstilsynets besøg i efteråret 2013, der har medført yderligere nedskrivninger på 230 mio. kr. grundet især stikprøver blandt bankens privatkunder og mindre erhvervsdrivende.

Som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 12/2013 af 7. november 2013 er Danske Andelskassers Banks solvensprocent pr. 30. september 2013 over det generelle solvenskrav på 8,0 procentpoint men under bankens individuelle solvensbehov. Solvensprocenten er således på 10,1 %, mens det individuelle solvensbehov, der af Finanstilsynet er fastsat som et individuelt solvenskrav, er opgjort til 12,6 %. Banken har fået et påbud om at udarbejde en genopretningsplan for solvensen, så bankens solvens hurtigst muligt reetableres på et tilfredsstillende niveau. Udarbejdelsen og eksekveringen af denne plan er i gang.

Det bemærkes, at Danske Andelskassers Bank - som følge af, at bankens solvensprocent er under det individuelle solvenskrav — endvidere har fået påbud om ikke at udbetale udbytter til aktiekapitalen eller renter på hybrid kernekapital og anden ansvarlig lånekapital. Dette påbud er gældende, indtil banken overholder det individuelle solvenskrav.

Danske Andelskassers Bank har et solidt indlånsoverskud og en tilfredsstillende overholdelse af såvel likviditetskravet som øvrige krav i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Banken fastholder sine forventninger til en basisindtjening for 2013 i intervallet 160-190 mio. kr.

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato godkendt delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2013.

Danske Andelskassers Banks resultat før skat var i 1.-3. kvartal 2013 på -396 mio. kr. mod -66 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2012. Efter skat var resultaterne på henholdsvis -399 mio. kr. og -57 mio. kr. Resultatet for 1.-3. kvartal 2013 betegnes som meget utilfredsstillende.

Resultatet for 1.-3. kvartal 2013 er særligt påvirket af, at Finanstilsynet - som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 12/2013 af 7. november 2013 - har aflagt besøg i banken i efteråret 2013. Der er i den forbindelse bl.a. sket en indgående vurdering af en stor del af bankens udlånsportefølje.

På baggrund af denne vurdering har Finanstilsynet fundet, at der var behov for yderligere nedskrivninger på 230 mio. kr. Danske Andelskassers Bank har taget dette til efterretning, og nedskrivningerne er indarbejdet i indeværende delårsrapport, hvor der i 3. kvartal 2013 er foretaget nedskrivninger på 358 mio. kr.

Det øgede nedskrivningsbehov er særligt fundet på grundlag af stikprøver blandt bankens privatkunder og mindre erhvervsdrivende. Bankens kunder bor og arbejder som hovedregel udenfor de større byer. De seneste års økonomiske krise, faldende boligpriser og fortsat lave vækst i disse områder betyder, at flere kunder eksempelvis falder uden for den gældende fortolkning af regnskabsreglernes rammer for rådighedsbeløb eller rammes af teknisk insolvens. Det skal bemærkes, at der i flere tilfælde er tale om kunder, der altid har betalt enhver sit. Det er Finanstilsynets vurdering, at boniteten af bankens mindre engagementer er bedre end blandt de store, men at der ikke desto mindre fandtes betydelige svaghedstegn, og at boniteten er dårligere end i tilsvarende pengeinstitutter.

Det negative resultat for 1.-3. kvartal 2013 betyder, at Danske Andelskassers Banks solvensprocent pr. 30. september 2013 var på 10,1 % mod et solvensbehov, der af Finanstilsynet er fastsat som et individuelt solvenskrav, på 12,6 %. Danske Andelskassers Banks solvensprocent var 2,1 procentpoint over det generelle solvenskrav på 8,0 %.

Det bemærkes, at der i solvensbehovet er taget højde for indfrielse af bankens ansvarlige lån på NOK 320 mio. i februar 2014. Banken har vurderet på konsekvenserne af overgangen til nye solvensregler i CRD IV, som disse er gældende fra 1. januar 2014. Såfremt disse regler blev benyttet pr. 30. september 2013, ville det alene medføre et fald i solvensprocenten på 0,2 procentpoint. Det skal anføres, at der vil være usikkerheder omkring virkningen ved overgangen til nye solvensregler efter CRD IV pr. 1. januar 2014. Usikkerhederne knytter sig til fortolkningen af forordning EU nr. 575/2013 (CRR) vedrørende opgørelsen af kapitalgrundlaget og opgørelsen af de risikovægtede poster.

Det bemærkes, at Danske Andelskassers Bank - som følge af, at bankens solvensprocent er under det individuelle solvenskrav — endvidere har fået påbud om ikke at udbetale udbytter til aktiekapitalen eller renter på hybrid kernekapital og anden ansvarlig lånekapital. Dette påbud er gældende, indtil banken overholder det individuelle solvenskrav.

Genopretningsplan
I henhold til gældende lovgivning skal et pengeinstitut, der har en solvensprocent under solvensbehovet men over det generelle solvenskrav, udarbejde en genopretningsplan for hurtigst muligt at reetablere en tilfredsstillende solvens. Danske Andelskassers Bank har som ventet fået et påbud om dette og har allerede i begyndelsen af november 2013 igangsat arbejdet med denne plan.

I arbejdet med planen vurderer banken alle muligheder, men det er ikke pr. datoen for denne delårsrapport muligt at angive, hvilke elementer, der vil indgå i den endelige genopretningsplan for solvensen, eller i hvilket omfang det vil ske. Det skyldes bl.a., at de endelige konklusioner fra Finanstilsynet først er modtaget ultimo november 2013, og at Danske Andelskassers Banks tiltag naturligvis afhænger heraf. Hertil kommer, at der er dialog med forskellige eksterne interessenter, og at der af såvel konkurrencemæssige som fortrolighedsmæssige årsager ikke kan oplyses nærmere herom på nuværende tidspunkt.

Det er naturligvis vigtigt, at genopretningsplanen gennemføres på en måde og inden for en tidsramme, som hurtigst muligt reetablerer en solvensmæssig ramme og vurderes acceptabel af Finanstilsynet. Det er bankens overbevisning, at dette vil ske, men såfremt planen ikke kan gennemføres som ønsket, kan det i første omgang blive nødvendigt med en revurdering af planen, i sidste omgang resultere i, at banken ikke kan fortsætte sin virksomhed som selvstændigt pengeinstitut.

Det bemærkes, at banken ved siden af genopretningsplanen for solvensen også fortsætter sine løbende tilpasninger for at styrke kvalitet, effektivitet og økonomi i hele organisationen.

Banken har i 2013 oplevet en langsomt tiltagende aktivitet i sine lokalområder, selv om et egentligt opsving endnu er et stykke ude i horisonten, og banken vil også fremadrettet fokusere på et godt og tæt samarbejde, der skaber værdi for kunderne.

Hovedtal fra delårsrapporten
Hovedtal fra delårsrapporten er som følger (med 1.-3. kvartal 2012 i parentes):

 • Resultat før skat på -396 mio. kr. (-66 mio. kr.)
 • Basisindtjening på 140 mio. kr. (188 mio. kr.)
 • Nedskrivninger og tab på 516 mio. kr. (286 mio. kr.)
 • Kursreguleringer på 4 mio. kr. (28 mio. kr.)
 • Udgifter til personale og administration på 368 mio. kr. (373 mio. kr.)
 • Bidrag til sektorløsninger på 18 mio. kr. (14 mio. kr.)
 • Indlån på 9.062 mio. kr. (9.344 mio. kr.)
 • Udlån på 6.922 mio. kr. (7.902 mio. kr.)
 • Solvensprocent på 10,1 % (15,5 %) mod et solvensbehov på 12,6 % (12,7 %)
 • Kernekapitalprocent på 10,1 % (15,3 %)
 • Likviditetsmæssig overdækning i forhold til § 152 i Lov om finansiel virksomhed på 165 % (221 %)
 • Egenkapital på 800 mio. kr. (1.329 mio. kr.).

Danske Andelskassers Bank har som nævnt løbende tilpasset organisationen, og antallet af medarbejdere var pr. 30. september 2013 på 479 medarbejdere mod 518 medarbejdere ultimo 2012. Allerede aftalte fratrædelser betyder — alt andet uforandret — at antallet af medarbejdere med udgangen af 1. halvår 2014 vil være på 430 medarbejdere.

Danske Andelskassers Bank har en solid likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav og overholder også de øvrige elementer i Finanstilsynets tilsynsdiamant.

Banken fastholder sine forventninger om en basisindtjening for 2013 i intervallet 160-190 mio. kr.

Kommentarer til delårsrapporten
Administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, udtaler i forbindelse med delårsrapporten:

"Vi tager Finanstilsynets vurdering til efterretning. Vi har mange kunder, der bor og driver virksomhed i områder af Danmark, hvor væksten stadig er lav, hvor rådighedsbeløb er lave, og hvor flere desværre rammes af teknisk insolvens. Det er her, vi har vores rødder, og det er her vi driver bank, men det stiller også krav til banken. Derfor har vi de senere år ændret og styrket banken markant, men vi har altså stadig noget arbejde tilbage, før vi er på det ønskede og nødvendige niveau."

"Vi har drøftet vores udkast til en genopretningsplan for solvensen med Finanstilsynet. På mange områder er vi faktisk allerede i gang med eksekveringen. Desværre kan vi endnu ikke offentliggøre, hvilke elementer, der indgår i genopretningsplanen, men det skal understreges, at vi vil lave de nødvendige tiltag."

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan adm. direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Der henvises endvidere til vedhæftede delårsrapport.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.