Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S - Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2017

22 Nov 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 12/2017 | 22. november 2017
   

Danske Andelskassers Bank A/S opnåede i 1.-3. kvartal 2017 et resultat på 73,2 mio. kr. før skat mod et resultat på 10,6 mio. kr. i samme periode 2016. Resultatfremgangen skyldes først og fremmest faldende nedskrivninger på udlån samt udviklingen i bankens kursreguleringer. Bankens nedskrivninger falder således med 51 % fra 55,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016 til 27,1 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017. Kursreguleringer udgør i 1.-3. kvartal 2017 -2,8 mio. kr. mod -30,3 mio. kr. i samme periode sidste år. Basisindtjeningen er for årets første ni måneder på 103,6 mio. kr. mod 117,7 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016.  Den kapitalmæssige overdækning var pr. 30. september 2017 2,2 % mod 3,8 % pr. 30. september 2016.
Samlet set betegner Danske Andelskassers Bank resultatet for 1.-3. kvartal som tilfredsstillende, og banken fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 130 og 170 mio. kr. i 2017. 

Nedskrivningerne i Danske Andelskassers Bank er faldet fra 55,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2016 til 27,1 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017 svarende til et fald på 51 %. Nedskrivningsniveauet er lavere end forventet, hvilket hovedsageligt skyldes de gunstige økonomiske forhold for landbruget. Trods de faldende nedskrivninger tegner landbruget sig dog fortsat for den største andel af bankens samlede nedskrivninger.

Den overordnede udvikling i bankens kursreguleringer har været positiv, idet banken oplevede et samlet kurstab på -2,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017 mod et kurstab i samme periode 2016 på -30,3 mio. kr. Isoleret set har der dog i 3. kvartal 2017 været en negativ udvikling i kursreguleringerne, som skyldes en nedskrivning af dagsværdien af andelskapitalen i BEC (Bankernes EDB Central) med 21,2 mio. kr. til 0 kr.

På udlånssiden fortsætter banken den positive udvikling. Udlånet er steget med 8,7 % i forhold til 30. september 2016, og tendensen er den samme som tidligere meldt ud: En stor del af bankens udlån sker fortsat til erhvervsvirksomheder, men banken oplever også en svag stigning i efterspørgslen blandt privatkunder som følge af en spirende optimisme i bankens lokalområder. Trods den betydelige stigning i aktiviteten og udlånet ses der imidlertid fortsat et fald i renteindtægterne på grund af den massive priskonkurrence på området.

Derimod er bankens gebyrindtægter steget som følge af den øgede udlånsaktivitet. MiFID-reglerne har pr. 1. juli 2017 medført, at der er forbud mod, at banken modtager provision fra tredjemand. Dette har i 3. kvartal 2017 medført et fald i gebyrindtægterne i forbindelse med skønsmæssig porteføljepleje. 

Bankens omkostninger er stort set uændrede i forhold til samme periode 2016.

Kapitalprocenten er pr. 30. september 2017 opgjort til 15,6 % mod en kapitalprocent på 15,5 % pr. 30. september 2016. Det individuelt opgjorte solvensbehov er pr. 30. september 2017 opgjort til 12,1 %. Med tillæg af det kombinerede bufferkrav på 1,25 procentpoint har banken dermed en kapitalmæssig overdækning på 2,2 % pr. 30. september 2017 mod 3,8 % pr. 30. september 2016. Faldet svarer stort set til stigningen i det kombinerede bufferkrav.

Det er bankens hensigt at øge den kapitalmæssige overdækning yderligere. Med Finanstilsynets tilladelse til indfrielse af den resterende del af det statslige hybridlån på 132 mio. kr., jf. selskabsmeddelelse nr. 11 af 24. oktober 2017, arbejdes der nu frem mod eksekvering af de sidste elementer af bankens kapitalplan.

Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 130 og 170 mio. kr. i 2017. 
 

Hovedtal      
       
Mio kr. 1.- 3. kvartal 2017 1. — 3. kvartal 2016 2016
       
Resultat før skat 73 11 50
Basisindtjening 104 118 163
Omkostninger 314 314 416
Nedskrivninger og tab 27 56 65
Kursreguleringer -3 -30 -22
Indlån 8.521 8.297 8.407
Udlån 6.337 5.827 5.836
Kapitalprocent 15,6 % 15,5 % 15,7 %
Kapitalbehov 13,4 % 11,7 % 12,1 %
Kapitalmæssig overdækning 2,2 % 3,8 % 3,0 %
Likviditetsoverdækning 163 % 181 % 176 %
Egenkapital 1.260 1.207 1.243


Direktionens kommentar til delårsrapporten
I forbindelse med delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2017 udtaler administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen:

"Der er heldigvis ikke så meget nyt under solen i forhold til bankens halvårsregnskab, og resultatet for 1.-3. kvartal viser fortsat en positiv udvikling på de fleste områder. Det ser stadig fornuftigt ud for dansk landbrug, og der er så småt ved at komme gang i hjulene i flere af bankens lokalområder, både for privatkunder og virksomheder, hvilket kan ses i stigningen i bankens udlån. Vi har gennem hele 2017 brugt meget tid på at implementere de mange nye og skærpede lovkrav, som løbende sker i forhold til den finansielle sektor, og der har i flere tilfælde været tale om betydelige og særdeles ressourcekrævende opgaver. Jeg må derfor rose bankens medarbejdere for, at de samtidig med disse implementeringer har bevaret fokus på og endda været i stand til at styrke indsatsen overfor bankens kunder, aktionærer og lokalsamfund." 
 

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Vedlagte filer
Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2017 — Danske Andelskassers Bank A/S
Selskabsmeddelelse delårsrapport for 1.-3. kvartal 2017 — Danske Andelskassers Bank A/S

 

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.