Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S – Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018

21 Nov 2018


Selskabsmeddelelse nr. 20/2018 | 21. november 2018
                                                                                  

Danske Andelskassers Bank A/S opnåede i 1.-3. kvartal 2018 et overskud på 106,1 mio. kr. før skat mod et overskud på 73,2 mio. kr. før skat i samme periode 2017. Den betydelige resultatfremgang på 45 % skyldes først og fremmest et fald i bankens nedskrivninger fra 27,1 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017 til 6,4 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2018. Derudover er resultatet påvirket af en fremgang i netto rente- og gebyrindtægterne, som stiger til 433,8 mio. kr. efter tredje kvartal 2018 fra 421,9 mio. kr. i samme periode sidste år – svarende til 3 %. Samlet set betegner banken resultatet for 1.-3. kvartal 2018 som tilfredsstillende.

I årets første ni måneder oplevede Danske Andelskassers Bank et fald i bankens nedskrivninger på 77 % sammenlignet med året før. Årsagen er hovedsageligt den positive økonomiske udvikling på både privat- og erhvervskunder grundet de gunstigere konjunkturer. Landbrugets økonomiske situation er generelt blevet forværret i 2018, og som følge af en forværring i bytteforholdene og enkeltstående tab på nedlukkede landbrug har banken i 1.-3. kvartal 2018 nedskrevet 55 mio. kr. på landbrugskunder. Herudover er der foretaget en yderligere solvensreservation på 40 mio. kr. til imødegåelse af potentielle tab på landbrugskunder.

Basisindtjeningen lander i 1.-3. kvartal 2018 på 110,8 mio. kr. mod 103,6 mio. kr. i samme periode 2017. 
 
De samlede omkostninger til personale og administration var på 328,5 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2018 mod 314,0 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2017. Udgifterne til personale er steget fra 186,3 mio. kr. efter tredje kvartal 2017 til 201,5 mio. kr. i år. I januar 2018 blev der foretaget en større tilpasning af bankens organisation, som medførte en række afskedigelser, og der blev hensat og udgiftsført 10,6 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser og løn i fritstillingsperioden. Derudover blev der i september 2018 gennemført en ændring i bankens direktion, hvilket betød, at bankens viceadministrerende direktør fratrådte sin stilling. I den forbindelse blev der udgiftsført løn, pension, lønsumsafgift samt goder på 9,2 mio. kr. svarende til forventede omkostninger i 24 måneder, jf. bankens kontraktuelle opsigelsesvarsel.

Ser man bort fra ovenstående ekstraordinære begivenheder, er lønudgifterne faldet med 4,6 mio. kr. svarende til et fald på 2,5 %. Andre administrative udgifter viste ligeledes et mindre fald fra 127,7 mio. kr. i de første tre kvartaler af 2017 til 127,0 mio. kr. i samme periode i år.

Bankens kapitalprocent var pr. 30. september 2018 opgjort til 16,6 % mod en kapitalprocent på 15,6 % pr. 30. september 2017 og 16,4 % pr. 31. december 2017. Det individuelt opgjorte solvensbehov er pr. 30. september 2018 opgjort til 10,4 %. Med tillæg af det kombinerede bufferkrav på 1,875 procentpoint har banken en kapitalmæssig overdækning på 4,3 % mod 2,2 % pr. 30. september 2017 og 4,6 % pr. 31. december 2017.

Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 130 og 170 mio. kr. i 2018 og sine forventninger til et resultat før skat på 110-150 mio. kr.
 

Hovedtal    
    
Mio kr.1.-3 kvartal 20181.-3 kvartal 20172017 
    
Resultat før skat106 73 101 
Basisindtjening111 104 139 
Omkostninger til personale og administration329 314 424 
Nedskrivninger og tab6 27 42 
Kursreguleringer12 -3 4 
Indlån8.454 8.521 8.482 
Udlån6.193 6.337 6.132 
Kapitalprocent16,6%15,6%16,4%
Kapitalbehov12,3%13,4%11,8%
Kapitalmæssig overdækning4,3%2,2%4,6%
Likviditetsoverdækning196%185%192%
Egenkapital1.418 1.292 1.416 


Direktionens kommentar til delårsrapporten
”Det glæder mig naturligvis, at banken kommer ud af 1.-3. kvartal med et resultat før skat, der er hele 45 % bedre end sidste år ved samme tid. Et resultat, hvor der ses en positiv udvikling på mange parametre, og hvor det ikke kun er tallene, der udvikler sig i den rigtige retning. Også internt i forhold til bankens processer og organisering er der sket yderligere forbedringer. Blandt andet har vi optimeret organisationen på erhvervsområdet, så vi kan sikre vores erhvervskunder en mere ensartet og specialiseret rådgivning, og vi har i endnu højere grad styrket og udbygget samarbejdet med bankens stærke netværk af samarbejdspartnere, så vi også fremadrettet kan tilbyde vores kunder et stort og varieret service- og produktudbud. På den måde er samarbejde og fællesskab med til at skabe bedre og stærkere løsninger – til gavn for både samarbejdspartnere, banken og naturligvis kunderne,” siger bankens adm. direktør Jan Pedersen.

Også bankens bestyrelse er optimistisk oven på endnu et godt resultat i Danske Andelskassers Bank:
”Set i lyset af den positive udvikling i bankens resultater og forbedringen i den kapitalmæssige polstring påtænker Danske Andelskassers Bank at formulere en udbyttepolitik ud fra en forventning om, at banken kan udlodde en del af sine resultater i de kommende år,” udtaler bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Vedlagte filer
Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018 – Danske Andelskassers Bank A/S
Selskabsmeddelelse Danske Andelskassers Bank A/S – Delårsrapport 1.-3. kvartal 2018


Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftede filer