Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S — Delårsrapport for 1. kvartal 2017

22 Maj 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 6/2017 | 22. maj 2017


Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1. kvartal 2017 med et resultat på 25,2 mio. kr. før skat mod -13,9 mio. kr. i samme periode 2016. Resultatet er hovedsageligt påvirket af faldende nedskrivninger på udlån samt udviklingen i bankens kursreguleringer. Nedskrivningerne på udlån falder således med 25 % fra 24,5 mio. kr. i 1. kvartal 2016 til 18,3 mio. kr. i 1. kvartal 2017. Kursreguleringer udgør i 1. kvartal 2017 14,7 mio. kr. mod et kurstab i samme periode sidste år på 33,4 mio. kr. Basisindtjeningen er for årets 1. kvartal på 29 mio. kr. mod 45 mio. kr. i samme periode sidste år.  Bankens kapitalmæssige overdækning var pr. 31. marts 2017 1,8 % mod 3,5 % pr. 31. marts 2016. Samlet set betegner Danske Andelskassers Bank resultatet for 1. kvartal som acceptabelt, og banken fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 130 og 170 mio. kr. i 2017.

Bankens udlån er steget med 9 % i forhold til samme periode 2016. En betydelig del af nyudlånet er sket til nye erhvervskunder og indenfor forskellige brancher, mens efterspørgslen efter udlån til private generelt stadig er begrænset i bankens primære markedsområder uden for de større byer. Trods det øgede udlån i 1. kvartal 2017 er renteindtægterne faldet på grund af den betydelige priskonkurrence på udlån.

Som følge af den stigende udlånsaktivitet er bankens gebyrindtægter derimod steget, idet indtægterne relateret til lånesager og garantistillelser er øget, mens også indtægterne fra formidling af realkreditlån er steget som følge af højere aktivitet på boligmarkedet i flere af bankens lokalområder. 

Bankens nedskrivninger er faldet fra 24,5 mio. kr. i 1. kvartal 2016 til 18,3 mio. kr. i 1. kvartal 2017 og er således 6,2 mio. kr. lavere end i samme periode 2016 svarende til et fald på 25 %. Nedskrivningerne ligger på niveau med bankens forventninger. Nedskrivningerne på udlån til landbrug tegner sig fortsat for størstedelen af bankens samlede nedskrivninger grundet Danske Andelskassers Banks høje andel af landbrugskunder. Trods de generelt forbedrede indtjeningsforhold og den forøgede effektivitet i landbruget er enkelte bedrifter fortsat økonomisk udfordrede og dermed årsagen til bankens nedskrivninger.

Herudover er det samlede resultat også påvirket af faldende omkostninger. Omkostningerne er faldet til 108,8 mio. kr. i 1. kvartal 2017 mod 110,6 mio. kr. i samme periode sidste år.

Danske Andelskassers Banks kapitalmæssige overdækning var pr. 31. marts 2017 på 1,8 % mod 3,5 % pr. 31. marts 2016 og 3 % pr. 31. de­cember 2016. Det individuelt opgjorte solvensbehov er pr. 31. marts 2017 opgjort til 12,4 %. Med tillæg af det kombinerede bufferkrav på 1,25 procentpoint har banken dermed en kapitalmæssig overdækning på 1,8 % mod 3,0 % pr. 31. december 2016. Såfremt periodens resultat blev medregnet ved beregningen af kapitalprocenten, ville den kapitalmæssige overdækning være på 2,1 %.

Det er bankens hensigt at øge den kapitalmæssige overdækning yderligere, hvorfor arbejdet med forskellige elementer af bankens kapitalplan fortsætter.

Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 130 og 170 mio. kr. i 2017.
 

Hovedtal      
       
Mio kr. 1. kvartal 2017 1. kvartal 2016 2016
       
Resultat før skat 25 -14 50
Basisindtjening 29 45 163
Omkostninger 109 111 416
Nedskrivninger og tab 18 24 65
Kursreguleringer 15 -33 -22
Indlån 8.268 8.057 8.407
Udlån 5.992 5.517 5.836
Kapitalprocent 15,5 % 15,8 % 15,7 %
Kapitalbehov 12,4 % 11,7 % 12,1 %
Kapitalmæssig overdækning 1,8 % 3,5 % 3,0 %
Likviditetsoverdækning 163 % 181 % 176 %
Egenkapital 1.260 1.207 1.243

  
Direktionens kommentar til delårsrapporten
I forbindelse med delårsrapporten for 1. kvartal 2017 udtaler administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen:

"Resultatet for 1. kvartal viser generelt en positiv udvikling over hele linjen, og samtidig går det bedre for dansk landbrug. Der er også så småt ved at komme gang i hjulene igen i flere af bankens lokalområder. Det er jeg naturligvis glad for, da alt dette har stor betydning for en bank som vores, der både er meget lokal og har en høj andel af udlån til landbruget. I et marked som det nuværende er det desuden værd at fremhæve stigningen i bankens udlån på 9 %, også selv om udlånsvæksten desværre ikke afspejler sig direkte i renteindtægterne på grund af den store priskonkurrence. Den flotte udlånsvækst skyldes først og fremmest en målrettet indsats fra bankens medarbejdere, der holder mange møder med kunder og potentielle kunder, samt at vi har nogle gode produkter på hylderne. Også på omkostningssiden ser det fornuftigt ud med et mindre fald i de samlede omkostninger — og det endda på trods af, at udgifterne på IT-området er steget betydeligt her i 2017 og forventes at stige yderligere på grund af bankens investeringer i flere og bedre digitale kundeløsninger."  

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Vedlagte filer
Delårsrapport for 1. kvartal 2017 — Danske Andelskassers Bank A/S
Selskabsmeddelelse delårsrapport for 1. kvartal 2017 — Danske Andelskassers Bank A/S

 

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.