Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S — Halvårsrapport for 1. halvår 2013

28 Aug 2013


 

Selskabsmeddelelse nr. 10/2013

Danske Andelskassers Bank A/S har i første halvår 2013 fået et resultat før skat på -81 mio. kr. mod et resultat før skat på -75 mio. kr. i første halvår 2012. Resultatet er særligt påvirket af en nedskrivning på 45 mio. kr. på én af bankens kunder, og bortses denne nedskrivning, har banken oplevet en generelt positiv tendens for bankens nedskrivninger. Nedskrivningen er neutral i forhold til den solvensmæssige overdækning, da beløbet tidligere indgik i bankens afsatte solvensbehov.

Bankens basisindtjening ligger på et lavere niveau end i første halvår 2012. Dette skyldes særligt et faldende udlån gennem det seneste år, men det skal bemærkes, at der for andet kvartal 2013 ses dels en langsomt tiltagende aktivitet i bankens markedsområder, dels en stabilisering af bankens udlån. Banken vil også i de kommende kvartaler arbejde for, at bankens kunder får udnyttet de muligheder, der ligger, samtidig med at banken løbende vil tilpasse omkostningsniveauet i organisationen.

Banken har et solidt indlånsoverskud og en likviditetsmæssig overdækning i forhold til lovens krav på 171 %, ligesom banken har en acceptabel solvensmæssig overdækning på 2,9 procentpoint. Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger til basisindtjeningen for 2013.

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato godkendt regnskabet for første halvår 2013.

Danske Andelskassers Banks resultat før skat beløber sig i første halvår 2013 til -81 mio. kr. mod -75 mio. kr. i første halvår 2012. Resultatet efter skat beløber sig til -83 mio. kr. i første halvår 2013 mod -78 mio. kr. i første halvår 2012.

Resultatet for første halvår 2013 er særligt påvirket af to faktorer. Dels nedskrivninger på 158 mio. kr. Dels et udlån, der siden første halvår 2012 er faldet med 836 mio. kr., hvilket naturligt har sænket bankens renteindtægter. På begge områder ses dog en generelt mere positiv udvikling gennem 2013.

Nedskrivningsniveauet er i første halvår 2013 særligt påvirket af en nedskrivning på 45 mio. kr. på ét af bankens engagementer. Da beløbet tidligere indgik i bankens afsatte solvensbehov, er nedskrivningen neutral i forhold til den solvensmæssige overdækning, der pr. 30. juni 2013 er på 2,9 procentpoint mod 2,4 procentpoint pr. 30. juni 2012. Trods denne nedskrivning ses et fortsat fald i nedskrivningerne, hvilket er en bekræftelse af, at de tiltag, banken har foretaget på kreditområdet, har haft effekt, og også fremadrettet ventes et faldende nedskrivningsniveau.

Udlånsniveauet er ved sammenligning med første halvår 2012 særligt påvirket af et fald gennem 2012 og i begyndelsen af 2013, hvor der er oplevet en fortsat lav samfundsøkonomisk aktivitet i bankens primære markedsområder og blandt bankens primære kundesegmenter. I andet kvartal 2013 er udlånsniveauet imidlertid stabiliseret, og banken oplever en langsomt tiltagende aktivitet i markedsområderne, selv om et egentligt opsving stadig ikke kan ses. Banken vil også i de kommende kvartaler arbejde for, at kunderne får udnyttet de muligheder, der ligger på eksempelvis bolig- og investeringsområdet.

Som en konsekvens af den lave samfundsøkonomiske aktivitet og for at styrke organisationen fremadrettet har banken i første halvår sammenlagt filialer og nedlagt stillinger, hvilket påvirker regnskabet for første halvår negativt, men vil have en positiv effekt på kommende regnskaber. Også i de kommende kvartaler ventes det, at der gennemføres tilpasninger i form af ændringer på hovedkontoret, sammenlægning af filialer og nedlæggelse af stillinger i hele organisationen for at tilpasse omkostningsniveauet til markedssituationen og indtægterne.

Bankens basisindtjening - resultat før skat ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og udgifter til sektorløsninger - er for første halvår 2013 opgjort til 97 mio. kr. mod 123 mio. kr. i første halvår 2012.

Hovedtræk fra halvårsrapporten
Hovedtræk fra halvårsrapporten er som følger (med første halvår 2012 i parentes):

 • Resultat før skat på -81 mio. kr. (-75 mio. kr.)
 • Basisindtjening på 97 mio. kr. (123 mio. kr.)
 • Nedskrivninger og tab på 158 mio. kr. (166 mio. kr.)
 • Kursreguleringer på -1 mio. kr. (20 mio. kr.)
 • Udgifter til personale og administration på 253 mio. kr. (254 mio. kr.)
 • Bidrag til sektorløsninger på 13 mio. kr. (10 mio. kr.)
 • Indlån på 9.287 mio. kr. (9.378 mio. kr.)
 • Udlån på 7.345 mio. kr. (8.181 mio. kr.)
 • Solvensprocent på 13,1 % (14,6 %) mod et solvensbehov på 10,2 % (12,2 %) svarende til en solvensmæssig overdækning på 2,9 procentpoint (2,4 procentpoint)
 • Kernekapitalprocent på 13,1 % (14,5 %)
 • Likviditetsmæssig overdækning i forhold til § 152 i Lov om finansiel virksomhed på 171 % (183 %)
 • Egenkapital på 1.116 mio. kr. (1.311 mio. kr.).

Danske Andelskassers Bank har et solidt indlånsoverskud, en god likviditetsmæssig overdækning og en acceptabel solvensmæssig overdækning.

Banken er således godt funderet i forhold til at imødekomme kunders ønsker og behov, og banken vil i de kommende kvartaler arbejde for at styrke banken yderligere for dermed at kunne levere endnu bedre løsninger til kunderne.

Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger til 2013, som disse er angivet i delårsrapporten af 15. maj 2013. Banken forventer således en basisindtjening i intervallet 160-190 mio. kr.

Særligt om sigtelse for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven
Som offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 8/2013 af 7. august 2013 og selskabsmeddelelse nr. 9/2013 af 22. august 2013 er Danske Andelskassers Bank og en af bankens ledende medarbejdere blevet sigtet for overtrædelse af Værdipapirhandelsloven § 39 om kursmanipulation.

Banken har afvist sigtelsen på det foreliggende grundlag og samarbejder fuldt ud med myndighederne om at få afklaring omkring forholdene, da det er bankens ønske, at en sådan afklaring sker hurtigst muligt.

Såfremt der sker en udvikling, der giver anledning til yderligere kommentarer, udsendelse af en selskabsmeddelelse e.l., vil dette naturligvis ske i henhold til de gældende regler herfor.

Særligt om avisartikler og undersøgelse
Danske Andelskassers Bank har igennem sommeren 2013 været i centrum for en række artikler i Morgenavisen Jyllands-Posten, hvor avisen havde negativ fokus på bankens aktieemission i juni 2011 tillige med flere andre forhold.

Finanstilsynet har på den baggrund indledt en undersøgelse af de beskrevne forhold, ligesom banken har iværksat sin egen interne undersøgelse, hvorfra resultaterne indgår i bankens dialog med Finanstilsynet. Også på dette område samarbejder banken fuldt ud med myndighederne og ønsker en afklaring hurtigst muligt.

Det er Danske Andelskassers Banks opfattelse, at artiklerne overordnet set har været præget af misforståelser, udeladelser og mangel på proportionalitet, men artiklerne har ikke desto mindre påpeget forskellige fejl og uhensigtsmæssigheder, der berettiger en undersøgelse.

Da Finanstilsynets undersøgelse endnu ikke er afsluttet, ønsker banken ikke at kommentere forholdene nærmere, og banken ønsker heller ikke for nuværende at kommentere et eventuelt erstatningsmæssigt ansvar eller en eventuel resultatmæssig påvirkning heraf.

Kommentarer til halvårsrapporten
Administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, udtaler i forbindelse med halvårsrapporten:

"Resultatet for første halvår er ikke tilfredsstillende. Det er dog positivt, at der ses en stabilisering af udlånet, hvilket både vidner om en spirende aktivitet i lokalområderne, og om at bankens medarbejdere gør en stor indsats for at sikre, at kunderne får udnyttet de mange muligheder, der ligger netop nu."

"Vi har de senere år nedbragt vores omkostninger betydeligt, samtidig med at vi har styrket organisationen på mange fronter. Kombinationen af, at et egentligt opsving i økonomien stadig ligger et stykke ude i fremtiden, at kundernes brug af banker er under forandring, og at hele sektoren er under forandring, gør imidlertid, at omkostningerne stadig er på for højt et niveau. Der vil derfor også i den kommende tid blive nedlagt stillinger, lavet ændringer på hovedkontoret, sammenlagt filialer og foretaget andre tilpasninger. Det er beklageligt men nødvendigt for at sikre, at vi fortsat kan levere gode og værdiskabende løsninger for vores kunder."

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan adm. direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.