Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S — Halvårsrapport 2017

23 Aug 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 10/2017 | 23. august 2017


Danske Andelskassers Bank A/S kommer ud af 1. halvår 2017 med et resultat på 64,7 mio. kr. før skat mod et underskud på -17,2 mio. kr. i samme periode 2016. Resultatet er især påvirket af faldende nedskrivninger på udlån samt en positiv udvikling i bankens kursreguleringer. Nedskrivningerne på udlån falder således med 56 % fra 42,9 mio. kr. i 1. halvår 2016 til 19 mio. kr. i 1. halvår 2017. Kursreguleringer udgør i 1. halvår 2017 19,6 mio. kr. mod et kurstab i samme periode sidste år på -29,9 mio. kr. Basisindtjeningen er for årets første seks måneder på 64,1 mio. kr. mod 67,9 mio. kr. i samme periode 2016.  Bankens kapitalmæssige overdækning var pr. 30. juni 2017 2,3 % mod 2,9 % pr. 30. juni 2016. Samlet set betegner Danske Andelskassers Bank resultatet for 1. halvår 2017 som tilfredsstillende.

Bankens udlån er steget med 7 % i forhold til samme periode 2016. En betydelig del af nyudlånet sker fortsat til nye erhvervskunder, men banken begynder nu også at se en svagt stigende efterspørgsel på udlån til privatkunder i flere af bankens lokalområder uden for de større byer. Trods det øgede udlån i 1. halvår 2017 er renteindtægterne imidlertid faldet på grund af den betydelige priskonkurrence på udlån.

Bankens gebyrindtægter er steget fra 116,0 mio. kr. i 2016 til 128,2 mio. kr. i 2017, hvilket hovedsageligt skyldes den stigende udlånsaktivitet.

Nedskrivningerne er faldet fra 42,9 mio. kr. i 1. halvår 2016 til 19 mio. kr. i 1. halvår 2017 og er således 24 mio. kr. lavere end i samme periode 2016 svarende til et fald på 56 %. Nedskrivningerne er lavere end forventet og skyldes navnlig den positive udvikling i landbrugets indtjening. Nedskrivningerne på udlån til landbrug tegner sig dog fortsat for størstedelen af Danske Andelskassers Banks samlede nedskrivninger grundet bankens høje andel af landbrugskunder. Trods de generelt forbedrede indtjeningsforhold i landbruget er enkelte bedrifter fortsat økonomisk udfordrede.

Bankens kapitalprocent er pr. 30. juni 2017 opgjort til 15,6 % mod en kapitalprocent på 14,9 % pr. 30. juni 2016. Det individuelt opgjorte solvensbehov er pr. 30. juni 2017 opgjort til 12,0 %. Med tillæg af det kombinerede bufferkrav på 1,25 procentpoint har banken dermed en kapitalmæssig overdækning på 2,3 % pr. 30. juni 2017 mod 2,9 % pr. 30. juni 2016.

Det er bankens hensigt at øge den kapitalmæssige overdækning yderligere, hvorfor arbejdet med forskellige elementer af bankens kapitalplan fortsætter.

Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger til en basisindtjening mellem 130 og 170 mio. kr. i 2017.

Hovedtal      
       
Mio kr. 1. halvår 2017 1. halvår 2016 2016
       
Resultat før skat 65 -17 50
Basisindtjening 64 68 163
Omkostninger 218 224 416
Nedskrivninger og tab 19 43 65
Kursreguleringer 19 -30 -22
Indlån 8.532 8.355 8.407
Udlån 6.225 5.820 5.836
Kapitalprocent 15,6 % 14,9 % 15,7 %
Solvensbehov 12,0 % 11,4 % 12,1 %
Kapitalmæssig overdækning 2,3 % 2,9 % 3,0 %
Likviditetsoverdækning 168 % 168 % 176 %
Egenkapital 1.292 1.196 1.243

  
Direktionens kommentar til halvårsrapporten
I forbindelse med regnskabet for 1. halvår 2017 udtaler administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank A/S, Jan Pedersen:

"Resultatet for 1. halvår viser generelt en positiv udvikling, og faktisk er der tale om det bedste halvårsresultat i Danske Andelskassers Bank de sidste 5 år. Årets første seks måneder har været præget af stor aktivitet, eksempelvis fastholder vi på udlånssiden en stigning på 7 %. Bankens udlån har igennem længere tid hovedsageligt været båret af udlån til erhvervsvirksomheder, og sådan er det langt hen ad vejen stadigvæk, men vi begynder så småt at opleve en stigende efterspørgsel fra privatkunder i vores lokalområder. Dette er yderst glædeligt, også selv om efterspørgslen fortsat er mere begrænset end i de store byer. Også på omkostningssiden ser det fornuftigt ud, og samtidig går det fortsat godt for dansk landbrug, hvilket afspejler sig i det betydelige fald i bankens nedskrivninger. Så alt i alt går det den rigtige vej for Danske Andelskassers Bank."

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 / mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Vedlagte filer
Halvårsrapport 2017 — Danske Andelskassers Bank A/S
Selskabsmeddelelse halvårsrapport 2017 — Danske Andelskassers Bank A/S

 

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.