Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S - Kvartalsrapport for 1. kvartal 2013

15 Maj 2013


 

Selskabsmeddelelse nr. 6/2013

Danske Andelskassers Bank A/S har i 1. kvartal 2013 fået et resultat før skat på -10 mio. kr. mod -6 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Resultatet er negativt påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med nedlæggelse af filialer og stillinger i løbet af kvartalet, hvortil kommer, at banken har oplevet en fortsat lav aktivitet blandt sine kunder. Banken har i 1. kvartal 2013 haft en basisindtjening på 48 mio. kr.

Banken har et solidt fundament for fremtidig vækst i form af bl.a. en fornuftig solvensmæssig overdækning på 3,2 procentpoint og en solid likviditetsmæssig overdækning på 186 % i forhold til lovens krav. Med baggrund i bl.a. basisindtjeningen for 1. kvartal 2013 og forventningerne til den samfundsøkonomiske udvikling i resten af 2013 justerer og præciserer banken sine forventninger til basisindtjeningen for 2013 til en basisindtjening i intervallet 160-190 mio. kr.

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato godkendt regnskabet for 1. kvartal 2013.

Danske Andelskassers Bank har i 1. kvartal 2013 fået et resultat før skat på -10 mio. kr. mod -6 mio. kr. i 1. kvartal 2012. Resultatet efter skat blev på -10 mio. kr. mod -7 mio. kr. i 1. kvartal 2012.

Som beskrevet i bankens årsrapport af 27. februar 2013 har Danske Andelskassers Bank i 1. kvartal 2013 tilpasset organisationen gennem bl.a. nedlæggelse af stillinger og sammenlægninger af filialer til større og mere kompetencetunge enheder. Omkostningerne forbundet med dette er afholdt som en engangsomkostning på 9 mio. kr. i regnskabet for 1. kvartal og påvirker resultatet negativt. Hertil kommer en oplevet lav aktivitet i bankens primære markedsområder, hvilket har medført et fald i udlån og renteindtægter.

Ovenstående har ligeledes påvirket bankens basisindtjening, der - opgjort som resultat før skat ekskl. kursreguleringer, nedskrivninger og sektorløsning - var på 48 mio. kr. i 1. kvartal 2013 mod 72 mio. kr. i 1. kvartal 2012.

Hovedtræk fra kvartalsrapporten

Hovedtræk fra kvartalsrapporten er som følger (med 1. kvartal 2012 angivet i parentes):

 • Resultat før skat på -10 mio. kr. (-6 mio. kr.)
 • Basisindtjening på 48 mio. kr. (72 mio. kr.)
 • Nedskrivninger og tab på 43 mio. kr. (54 mio. kr.)
 • Kursreguleringer på -4 mio. kr. (19 mio. kr.)
 • Udgifter til personale og administration på 128 mio. kr. (118 mio. kr.), heraf engangsomkostninger på 9 mio. kr.
 • Bidrag til sektorløsninger på 5 mio. kr. (0 mio. kr.)
 • Indlån på 9.223 mio. kr. (8.939 mio. kr.)
 • Udlån på 7.379 mio. kr. (8.601 mio. kr.)
 • Solvensprocent på 14,5 % (14,9 %) mod et solvensbehov på 11,3 % (12,3 %) svarende til en solvensmæssig overdækning på 3,2 procentpoint (2,6 procentpoint)
 • Kernekapitalprocent på 14,5 % (14,8 %)
 • Likviditetsmæssig overdækning i forhold til § 152 i Lov om finansiel virksomhed på 186 % (188 %)
 • Egenkapital på 1.224 mio. kr. (1.383 mio. kr.).

Det bemærkes, at Danske Andelskassers Bank har en fornuftig solvensmæssig overdækning og en solid likviditetsmæssig overdækning, hvilket er med til at sikre banken et godt fundament for de kommende kvartaler. Det bemærkes endvidere, at der som ventet er en fortsat faldende trend i bankens nedskrivninger.

I årsrapporten af 27. februar 2013 har Danske Andelskassers Bank angivet en forventning om en let vigende basisindtjening for 2013 i forhold til basisindtjeningen for 2012 på 250 mio. kr. Med baggrund i bl.a. basisindtjeningen for 1. kvartal 2013 og forventningerne til den samfundsøkonomiske udvikling i resten af 2013 justerer og præciserer banken sine forventninger til basisindtjeningen for 2013 til en basisindtjening i intervallet 160-190 mio. kr.

Kommentarer til kvartalsrapporten

Administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, udtaler i forbindelse med kvartalsrapporten:

"Første kvartal 2013 har som ventet været præget af en fortsat samfundsøkonomisk usikkerhed og afventning. Mange ønsker at nedbringe gælden, og når der samtidig er en lav efterspørgsel efter nyudlån, falder vores udlån og særligt vores renteindtægter naturligt. Det skal også ses i sammenhæng med en øget konkurrence i vores primære markedsområder."

"Vores omkostningsniveau er ekstraordinært påvirket af tilpasninger af organisationen. Det er medvirkende til, at første kvartal ender med et negativt resultat, men tilpasningerne er med til at styrke vores organisation fremadrettet, og der vil ske yderligere tilpasninger i de kommende kvartaler. Også set i lyset af den lave samfundsøkonomiske aktivitet. Tendensen går mod større enheder, større fleksibilitet, mere kompetencemæssig tyngde og lavere omkostninger."

Se mere i vedhæftede delårsrapport.

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan adm. direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.