Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S opjusterer forventningerne til basisindtjeningen som følge af det kommende salg af 75 % af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE

28 Jun 2019


Selskabsmeddelelse nr. 14/2019 | 28. juni 2019


Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 2/2019 indgik ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”) – herunder Danske Andelskassers Bank – den 1. marts 2019 en betinget aftale om salg af 75 % af aktierne i Sparinvest. Den på daværende tidspunkt udestående due dilligence-proces er nu afsluttet, ligesom der er foretaget mindre justeringer i sammensætningen af vederlaget til de sælgende aktionærer, og de eneste udestående betingelser er opnåelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser fra Finanstilsynet i Luxembourg, CSSF, samt konkurrencemyndighederne.

Banken ejer dags dato 13,8 % af aktierne i Sparinvest, og et salg af 75 % af disse aktier samt en kursregulering på de resterende 25 % af aktierne vil indebære en ekstraordinær skattefri nettoindtægt på ca. 151 mio. kr. samt et skattepligtigt ekstraordinært udbytte på ca. 7 mio. Dette er i tillæg til den skattefri udbyttebetaling på 21,4 mio. kr., som banken har fået udbetalt i juni 2019.

I bestyrelsens redegørelse, jf. selskabsmeddelelse nr. 5/2019, opjusterede banken forventningerne til årets resultat, blandt andet på baggrund af salget af bankens aktier i Sparinvest. Banken fastholder oplysningerne om effekten ved salget, idet gennemførelse af salget vil medføre en væsentlig styrkelse af Danske Andelskassers Banks kapitalgrundlag i 2019, hvor bankens kapitalprocent med udgangspunkt i opgørelsen ultimo 2018 vil blive forbedret med 3,4 procentpoint.

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 13/2019 præciseres det hermed, at banken fortsat forventer et resultat før skat i intervallet 320-360 mio. kr., men opjusterer forventningerne til basisindtjeningen på baggrund af den justerede sammensætning af vederlaget. Banken forventer nu en basisindtjening i 2019 i intervallet 150-180 mio. kr. mod tidligere 145-175 mio. kr.

Administrerende direktør Jan Pedersen siger i forbindelse med opjusteringen:

”Jeg glæder mig over, at salget af Sparinvest går planmæssigt og vil få en positiv indflydelse på bankens kapitalprocent. Bankens stærke kapitalgrundlag betyder, at vi får endnu bedre muligheder for at søsætte nye, spændende initiativer til gavn for bankens kunder og aktionærer og indgå nye partnerskaber om attraktive kundetilbud, så vi kan være mere end en bank for vores kunder.”

Såfremt myndighedsgodkendelserne opnås inden for den forventede tidshorisont, gennemføres transaktionen i 3. kvartal 2019.

Yderligere information
For spørgsmål vedr. denne meddelelse, kontakt kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank A/S på telefon 87 99 30 33 / mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.


Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Bank A/S' aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank A/S finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Bank A/S' faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Bank A/S' faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil