Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank: Salg af Sparinvest Holdings SE vil styrke vores kapitalgrundlag betydeligt og forbedre mulighederne for at gennemføre vækststrategi

01 Mar 2019


Selskabsmeddelelse nr. 2/2019|  1. marts 2019
                                                                                   

Ejerkredsen bag Sparinvest Holdings SE (”Sparinvest”) har i dag indgået en betinget aftale om salg af 75 % af aktiekapitalen i Sparinvest til Nykredit koncernen for en købesum på 2.245 mio. kr. Inden overdragelsen vil der blive udbetalt 155 mio. kr. i udbytte til de eksisterende aktionærer.
 
Danske Andelskassers Bank ejer i dag 13,8 % af aktierne i Sparinvest. Såfremt betingelserne for transaktionen bliver opfyldt, og salget gennemføres, vil det for Danske Andelskassers Bank indebære en ekstraordinær skattefri indtægt på ca. 161 mio. kr. og en udbyttebetaling på ca. 21 mio. kr. efter skat. Salget vil medføre et fald i de fremtidige indtægter relateret til værdiskabelsen i Sparinvest. Sammenlagt vil dette forventeligt indebære, at de tidligere udmeldte forventninger for 2019 kan opjusteres til et resultat før skat i intervallet 230-290 mio. kr. Resultat­forventningerne justeres ikke på nuværende tidspunkt, men afventer afklaring omkring de endnu ikke opfyldte betingelser for salgets gennemførelse.

Hvis den betingede købsaftale gennemføres, vil det medføre en væsentlig styrkelse af Danske Andelskassers Banks kapitalgrundlag i 2019, idet bankens kapitalprocent med udgangspunkt i opgørelsen ultimo 2018 vil blive forbedret med 3,4 procentpoint. Dette er samtidig med til at understøtte, at Danske Andelskassers Bank har mulighed for at betale udbytte til bankens aktionærer i de kommende år.

Gennemførelsen af transaktionen er betinget af en række forhold, herunder resultatet af en igangværende due diligence-proces, vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling i Sparinvest samt myndighedsgodkendelser. Det er forventningen, at størstedelen af de nu­værende aktionærer fortsætter som aktionærer i Sparinvest med et ejerskab på samlet 25 %.

Såfremt betingelserne for transaktionen opfyldes, forventes transaktionen gennemført i 3. kvartal 2019.

Som følge af det betingede salg af Sparinvest udtaler bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank, Anders Howalt-Hestbech:

”Det går godt i Danske Andelskassers Bank. Vi er netop kommet ud af 2018 med endnu et godt resultat, og i løbet af det seneste år har vi forstærket og udbygget bankens kapitalgrundlag betydeligt og gjort os helt fri af statslige hybridlån med stærk opbakning fra en række institutionelle investorer. I 2019 står vi derfor godt positioneret i den danske bankverden, og det stærke kapitalgrundlag giver os gode muligheder for at søsætte en række nye initiativer og indgå nye partnerskaber om attraktive kundetilbud.

Under overskriften ”Fokuseret vækst” er vi klar til næste udviklingsskridt. Med fokuseret vækst mener vi, at vi er meget bevidste om, hvor vi gerne vil vokse og på hvilken måde, samt ikke mindst, hvad det indebærer af til- og fravalg.

Banken har i dag en solid regional forankring og kan på den måde være tæt på sine kunder, og det skal vi blive ved med at være. I de kommende år vil vi derudover søge fokuseret vækst gennem blandt andet etablering af vores første filial i København samt en filial i Odense. Begge steder har vi i forvejen en solid kundebase.

Desuden vil vi aktivt søge indflydelse gennem ligeværdige konsolideringsmuligheder, men kun når og hvis det giver mening for Danske Andelskassers Bank og skaber værdi for bankens aktionærer, kunder og øvrige interessenter.”

I samme forbindelse siger bankens adm. direktør Jan Pedersen:

”At blive endnu stærkere og bredere funderet er en afgørende del af Danske Andelskassers Banks strategi, og åbningen af nye filialer er ét skridt i den retning. Vi skal ikke vokse for størrelsens skyld alene, men for at stå stærkt i den fremtidige udvikling, som indebærer samarbejde på tværs og øget digitalisering. Derudover fokuserer vi på at reducere bankens relative omkostninger, så vi kan styrke vores konkurrenceevne. Og så skal vi være mere end en bank for vores kunder, hvilket vi især vil opnå gennem stærke partnerskaber og et øget og forbedret kundetilbud.”  

Udover størrelse, omkostninger og kundetilbud opererer Danske Andelskassers Bank med et fjerde strategisk hjørneflag: En styrkelse af bankens markedsværdi.

”Det er et særskilt mål, at vi i vurderingen af alle kundeforhold skal kunne skabe værdi for både kunder og aktionærer. Vores mange aktionærer har igennem årene bakket os op og vist stor interesse for bankens udvikling. Herunder ikke mindst igennem efterdønningerne af finanskrisen. Efterhånden som vi forbedrer resultaterne i banken, skal aktionærerne også mærke, at deres investering i Danske Andelskassers Bank bliver mere attraktiv. Bankens bestyrelse har derfor til hensigt at fastlægge en udbyttepolitik, da det er bestyrelsens vurdering og forventning, at der med baggrund i bankens økonomiske situation og den forventede markedssituation vil være mulighed for udbytte for de kommende år,” slutter Anders Howalt-Hestbech.


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Vedlagte filer:
Selskabsmeddelelse_Danske Andelskassers Bank: Salg af Sparinvest Holdings SE vil styrke kapitalgrundlag betydeligt og forbedre mulighederne for at gennemføre vækststrategi

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil