Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S tilpasser organisationen

15 Nov 2011


 

Selskabsmeddelelse nr. 13/2011

Med baggrund i de økonomiske konjunkturer og ønsket om at sikre den fremtidige stabilitet tilpasser Danske Andelskassers Bank A/S inden udgangen af 2011 sin organisation. I den forbindelse sammenlægges otte af bankens filialer med andre filialer, mens 29 stillinger desværre må nedlægges

På baggrund af de opstrammede økonomiske konjunkturer og de dæmpede forventninger til den økonomiske vækst i de kommende år tilpasser Danske Andelskassers Bank A/S sin organisation og sit omkostningsniveau.

Tilpasningerne betyder, at banken inden udgangen af 2011 sammenlægger otte af sine filialer med andre filialer, og at banken endvidere nedlægger 29 stillinger. Flertallet af medarbejderne i nedlagte stillinger er fritstillet med virkning fra dags dato. Banken arbejder endvidere på effektivisering af interne processer og arbejdsgange.

Administrerende direktør Jan Pedersen udtaler i den forbindelse:

"Vi har et ansvar overfor aktionærer, kunder og medarbejdere i forhold til at sikre en langsigtet stabil og sund udvikling for banken. Det betyder også, at vi har et ansvar for at tage de nødvendige beslutninger - både når det er behageligt, og når det som nu er ubehageligt. Markedsforholdene har ændret sig markant til det værre de seneste måneder, og det samme har udsigterne for den økonomiske udvikling i Danmark, hvorfor der stilles øgede krav til forholdet mellem indtjening og omkostninger. Som udmeldt i forbindelse med kvartalsregnskabet har vi derfor foretaget en grundig vurdering af hele bankens struktur, processer, forretningsgange og forretningsområder, som nu er tilendebragt."

Sammenlægninger af filialer

Danske Andelskassers Bank A/S har i dag 52 filialer beliggende i Jylland og på Fyn. Med virkning inden udgangen af året vil antallet blive nedbragt til 44 via sammenlægning af filialen i Brøndum med filialen i Aars, filialen i Vammen med filialen i Rødding, filialen i Løgstrup med filialen i Viborg, filialen i Grindsted med filialen i Ansager, filialen i Ribe med filialen i Gredstedbro, filialen i Tinglev med filialen i Tønder samt filialerne i Gråsten og Høruphav med filialen Sønderborg. Medarbejderne og kundeforholdene samles i de sidstnævnte filialer.

Grundet en øget brug af selvbetjeningsløsninger er antallet af ikke-aftalte besøg i filialerne faldet betydeligt de senere år, samtidigt med at omkostningerne forbundet med en filial er steget betydeligt. Der er derfor foretaget en grundig vurdering af det samlede filialnet for at sikre det overordnet bedste tilbud for kunderne.

Dertil kommer, at der stilles stadigt større krav til rådgivernes kompetencer fra kunderne, fra lovgiverne og fra banken selv - ud fra ønsket om at give den bedst mulige rådgivning. For at matche disse krav skal rådgiverne både have fleksibilitet i forhold til uddannelse/kurser og kolleger med forskellige kompetencer at sparre med. Dette opnås også ved at samle medarbejderne i færre men større enheder.

Medarbejderreduktion

Tilpasningerne medfører som angivet, at Danske Andelskassers Bank nedlægger 29 stillinger. Ved de seks af disse stillinger er der tale om frivillige fratrædelsesordninger, mens der ved de øvrige beklageligvis er tale om afskedigelser. Flertallet af de berørte medarbejdere er fritstillet med virkning fra dags dato.

De nedlagte stillinger er bredt fordelt i bankens filialer og hovedkontor, ligesom der er en bred fordeling mellem jobfunktioner og -placeringer.

For at sikre, at medarbejdere i nedlagte stillinger kommer videre på bedst mulig vis, har Danske Andelskassers Bank aftalt et outplacementforløb med Mercuri Urval, hvor hver enkelt medarbejder får skræddersyet et oplæg, der passer til netop ham/hende.

Øvrige tilpasninger

Foruden filialsammenlægninger og medarbejderreduktioner gennemfører Danske Andelskassers Bank forskellige tiltag for at nedbringe omkostninger, øge effektivitet og sikre en høj kvalitet i bankens ydelser.

Blandt disse tilpasninger er ændrede åbningstider i enkelte filialer og samling af udvalgte arbejds- og/eller ekspertiseområder i færre men større enheder, hvormed kompetencer kan anvendes og udvikles i højere grad.

Kommentarer fra administrerende direktør Jan Pedersen

"Med disse tilpasninger skaber vi en endnu stærkere organisation, der er tilpasset såvel de nuværende økonomiske markedsforhold som de fremtidige. Lokalt engagement og kompetent rådgivning er nøglebegreber for os, og dem fremtidssikrer vi på denne måde."

"Alligevel kan det ikke kaldes en god dag. Tværtimod. Ikke mindst er det trist at måtte tage afsked med gode og kompetente kolleger, der i nogle tilfælde har været en del af organisationen i mange år og ville kunne spille en fortsat vigtig rolle, hvis de økonomiske rammevilkår var nogle andre."

Yderligere information

Ønskes yderligere information kan direktionen kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.