Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank udskyder offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2013

07 Nov 2013


 

Selskabsmeddelelse nr. 12/2013

Danske Andelskassers Bank udskyder offentliggørelsen af delårsrapporten for 1.-3. kvartal 2013 fra den 13. november 2013 til den 29. november 2013. Udskydelsen skyldes, at banken endnu ikke har modtaget den endelige afrapportering på et besøg af Finanstilsynet. De foreløbige konklusioner viser, at bankens solvensprocent pr. 30. september 2013 vil være under det individuelle solvensbehov, men det ligger fast, at solvensprocenten er over det generelle solvenskrav på 8,0 %. Banken har derfor igangsat arbejdet med en plan for reetablering af en tilfredsstillende solvens. Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger til basisindtjeningen for 2013.

Finanstilsynet har i efteråret 2013 aflagt besøg i Danske Andelskassers Bank. Konklusionerne på dette besøg skal indarbejdes i bankens delårsrapport for 1.-3. kvartal 2013, der i henhold til finanskalenderen skal offentliggøres den 13. november 2013, men da Finanstilsynets endelige afrapportering ikke kan ske inden denne dato, udskydes offentliggørelsen til den 29. november 2013.

Selv om den endelige afrapportering ikke er sket, har Danske Andelskassers Bank fået nogle foreløbige indikationer i forhold til vurderingen af bankens nedskrivningsniveau og solvensbehov. Det ligger således fast, at der efter Finanstilsynets vurdering er behov for yderligere nedskrivninger i en størrelsesorden, der vil medføre, at bankens solvensprocent pr. 30. september 2013 er under det individuelle solvensbehov. Det ligger ligeledes fast, at solvensprocenten er over det generelle solvenskrav på 8,0 %.

I henhold til gældende lovgivning skal et pengeinstitut, der har en solvensprocent under det individuelle solvensbehov - men over det generelle solvenskrav - udarbejde en kapitalgenopretningsplan, som bl.a. skal hæve solvensprocenten.  

Da det må forventes, at Danske Andelskassers Bank skal udarbejde en sådan plan - og da det er bankens ønske hurtigst muligt at reetablere en tilfredsstillende solvens - har banken igangsat processen omkring dette.

Danske Andelskassers Bank fastholder sine forventninger om en basisindtjening for 2013 i intervallet 160-190 mio. kr.

Kommentarer til udskydelsen af delårsrapporten
Bestyrelsesformand i Danske Andelskassers Bank, Jakob Fastrup, udtaler:

"Der er tre forhold, det er vigtigt for bestyrelsen at understrege. 1. Vi er i gang med at lave en plan, så vores solvens hurtigst muligt når et tilfredsstillende niveau. 2. Der vil blive taget de nødvendige beslutninger. Og 3. Bestyrelsen har fuld tillid til, at banken har den rette direktion til både at gennemføre en genopretningsplan og lede den videre udvikling af banken."

Administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, udtaler:

"Vi har de senere år ændret og optimeret vores bank i forhold til eksempelvis kreditkompetencer, generel kvalitet, effektivitet og økonomi, og vi er således et helt andet pengeinstitut i dag, end vi var tidligere. Vi er klar til at lave de tiltag, der skal til for at genoprette solvensen og sikre en fortsat positiv udvikling i banken - af hensyn til aktionærerne, af hensyn til kunderne og af hensyn til medarbejderne."

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan Danske Andelskassers Bank kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.