Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Bank A/S udsteder Tier 2 kapitalbeviser

06 Jun 2018


Selskabsmeddelelse nr. 12/2018 | 6. juni 2018
                                                                                                       

Danske Andelskassers Bank A/S har d.d. afsluttet afsøgningen af markedet i forbindelse med sin påtænkte udstedelse af Tier-2 kapital, jf. bankens selskabsmeddelelse nr. 10/2018 af 23. maj 2018.

Der vil på baggrund heraf blive udstedt kapitalbeviser i DKK på følgende hovedvilkår, såfremt betingelserne herfor opfyldes:

  • Beløb DKK 105 mio.
  • Valuta er DKK
  • Udstedelsen skal kapitalmæssigt udgøre Tier 2 kapital (supplerende kapital)
  • Udstedelsesdato 14. juni 2018
  • Kapitalbeviserne forfalder til fuld indfrielse til kurs pari (100) den 14. juni 2028 med mulighed for førtidsindfrielse fra den 14. juni 2023
  • Rente CIBOR6 + 5,50 %
  • Forfaldsdato for renter 14. juni og 14. december
  • Nykredit Bank er arrangør, obligationsudstedende institut samt beregnings- og betalingsagent
  • Udstedelsen vil blive gennemført som en private placement.

Som tidligere meddelt markedet vil beløbet fra udstedelsen blive brugt til restindfrielse af bankens statslige hybridlån, som blev optaget i 2009, samt til yderligere styrkelse af bankens kapital.

Administrerende direktør Jan Pedersen udtaler: 
"I dag er en stor dag i Danske Andelskassers Bank, da det er lykkedes os at rejse DKK 105 mio. Som vi tidligere har meldt ud, har vi gennem de seneste år arbejdet målrettet med at styrke bankens kapitalgrundlag, og her har en indfrielse af det statslige hybridlån været et meget væsentligt element. Vi har løbende indfriet dele af hybridlånet, men nu kan vi tage skridtet fuldt ud og blive helt fri af statslige midler samtidig med, at vi glæder os over at være i mål med bankens eksisterende kapitalplan". 

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 / mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.


Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.
Der vil ikke blive udarbejdet eller godkendt noget prospekt i forbindelse med obligationslånet, idet obligationerne enten ikke vil blive udbudt til offentligheden eller vil blive udbudt til offentligheden men i overensstemmelse med en eller flere undtagelser fra prospektpligten.

 

Vedhæftet fil