Sammen kan vi mere

Danske Andelskassers Banks ordinære generalforsamling mandag den 29. april 2013

29 Apr 2013


 

Selskabsmeddelelse nr. 5/2013

Danske Andelskassers Bank A/S har mandag den 29. april 2013 holdt sin ordinære generalforsamling i bankens lokaler, Baneskellet 1 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent

Juridisk direktør Camilla Nowak, Danske Andelskassers Bank, blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Jakob Fastrup aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag om at dække årets resultat via egenkapitalen blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Vederlag og lønpolitik

Bestyrelsens forslag til vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt de af bestyrelsen nedsatte udvalg blev godkendt.

Den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik blev ligeledes godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægternes § 19a skete der ikke ordinært valg af bestyrelsesmedlemmer.

Som følge af Finanstilsynets krav om, at bestyrelser i pengeinstitutter skal have et særligt branchekyndigt bestyrelsesmedlem, blev Helle Okholm, nordisk CFO i Bluegarden Holding A/S, valgt til bankens bestyrelse.

7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem

I henhold til vedtægternes § 19a skete der ikke ordinært valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem.

Preben Arndal fortsætter således som revisionskyndigt bestyrelsesmedlem.

8. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som ekstern revisor.

9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen indtil den 29. april 2018 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med en pålydende på indtil 10 % af aktiekapitalen, blev godkendt. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Der forelå ikke yderligere forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

10. Eventuelt

Der fremkom ikke indlæg under punktet.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen uændret konstituerede sig med Jakob Fastrup som bestyrelsesformand og Jens Jørgensen Hald som næstformand.

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan følgende kontaktes:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen, tlf.: 87 99 30 33