Sammen kan vi mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2019 fra Danske Andelskassers Bank A/S: ’Meget tilfredsstillende’ rekordresultat på 304,3 mio. kr. før skat

21 Nov 2019


Selskabsmeddelelse nr. 28/2019| 21. november 2019
                                                                                                                                          

Hovedpunkter i delårsrapporten:
 

  • Resultat før skat på 304,3 mio. kr. pr. 30. september 2019 mod 106,1 mio. kr. pr. 30. september 2018. Der er tale om en stigning på 187 %. Delårsresultatet overstiger det bedste årsresultat i banken siden børsnoteringen i 2011.

  • Basisindtjening på 124,7 mio. kr. for årets første tre kvartaler i 2019 mod 110,8 mio. kr. i samme periode 2018. Ses der bort fra engangsudgifter på 13,5 mio. kr. i 2019, er basisindtjeningen steget med 25 %.

  • Banken fastholder sine forventninger for 2019 om en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet 320-360 mio. kr.

  • Kursgevinster på 205,8 mio. kr. og aktieudbytte på 30,0 mio. kr. primært som følge af realiseret gevinst på 170 mio. kr. ved salget af 75 % af bankens aktier i Sparinvest Holdings SE.

  • Nedskrivninger er fortsat lave med 25,8 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2019 mod 6,4 mio. kr.  i 1.-3. kvartal 2018. Generelt lave eller direkte faldende nedskrivninger på privatkunder og de fleste erhvervskunder. Landbrugets nedskrivninger er på et lavere niveau end tidligere, men er påvirket af enkeltstående nedlukninger.

  • Gebyrindtægterne udgør 196,9 mio. kr. for 1.-3. kvartal 2019, svarende til en stigning på 2,5 %, og ligger på et fortsat højt niveau. Årsagen er især det høje aktivitetsniveau på boligområdet med stigende indtægter i forbindelse med lånekonverteringer og finansiering af boligkøb.

  • Stigning i udlånet med 4,9 % pr. 30. september 2019 i forhold til samme tidspunkt sidste år. Stigningen gælder både udlån til privat- og erhvervskunder. Fald i udlån til landbrug på 13 %.

  • Kapitalgrundlaget er robust med en kapitalprocent på 19,7 %. Banken har en kapitalmæssig overdækning på 5,5 % i forhold til det samlede kapitalkrav på 14,2 %.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:
”Danske Andelskassers Bank leverer et overskud på ikke mindre end 304,3 mio. kr. før skat, hvilket er en stigning på hele 187 % i forhold til de første 9 måneder i 2018. Det er et rekordresultat, der overgår det hidtil bedste årsresultat siden børsnoteringen i 2011.

Salget af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE er naturligvis den primære årsag til rekordresultatet og underbygger vores strategiske valg om indgåelse af partnerskaber og ejerskab af virksomheder i finansielle sektorselskaber. Partnerskaber som længe har bidraget betydeligt til bankens indtjening i form af provisions- og gebyrindtægter og i form af andele i virksomhedernes værdiskabelse.

Samtidig har banken fokus på basisindtjeningen, som udvikler sig meget positivt, hvilket blandt andet kan henføres til øget udlån og større gebyrindtjening.

Derudover er det tilfredsstillende med fortsat lave nedskrivninger, hvor de direkte faldende nedskrivninger på mange privat- og erhvervskunder viser, at det fortsat går godt i samfundet.

Danske Andelskassers Banks kapitalgrundlag er styrket væsentligt i løbet af 2019 og betyder, at banken ved udgangen af året vil være blandt landets bedst kapitaliserede pengeinstitutter. Det robuste kapitalgrundlag giver endnu bedre muligheder for at føre vores vækststrategi ud i livet. Her vil vi sætte aktivt ind på flere forskellige områder, blandt andet ved åbning af nye filialer. Filialen i København blev således åbnet den 1. november 2019, og vi har store forventninger til udviklingen. Vi planlægger også en filialetablering i Odense i 2020.

Det seneste år har Danske Andelskassers Bank arbejdet målrettet på at styrke sit økonomiske fundament, og banken er i bedre form end nogensinde før. En sund økonomi er det absolut stærkeste grundlag for den strategiske udvikling af banken. En udvikling, som kommer kunderne til gode i form af nye muligheder for rådgivning fra specialister inden for bank, forsikring, pension, leasing, realkredit og øvrige former for økonomisk tryghed. Banken vil i den kommende tid gennemføre ændringer i en række tilbud og services til alle typer kunder. Vores kunder skal rådgives så effektivt og så enkelt, som deres økonomiske situation tilsiger, hvilket vi tilrettelægger vores rådgivning efter.”

Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan Direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Vedlagte filer
Delårsrapport 1.-3. kvartal 2019 – Danske Andelskassers Bank A/S

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftede filer