Sammen kan vi mere

Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

28 Apr 2021


Selskabsmeddelelse nr. 24/2021 | 28. april 2021

Danske Andelskassers Bank A/S har onsdag den 28. april 2021 afholdt sin ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afholdt elektronisk og i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent
Michael Vilhelm Nielsen, advokat hos Moalem Weitemeyer Bendtsen Advokatpartnerskab, blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
Administrerende direktør Jan Pedersen fremlagde årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning. Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Generalforsamlingen godkendte, at banken følger Finanstilsynets henstilling om at udsætte beslutningen om aktieudbytte til 4. kvartal 2021.

5. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
Dirigenten fremlagde hovedelementerne i vederlagsrapporten og generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

6. Beslutning om vederlag
Bestyrelsens forslag om uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt ændret vederlag til medlemmer af risikoudvalget, til formanden for risikoudvalget samt til det regnskabs- og revisionskyndige medlem blev godkendt.

7. Godkendelse af bankens lønpolitik
Den opdaterede lønpolitik blev godkendt af generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 6.

Bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt for 2 år:

  • Anders Howalt-Hestbech
  • Klaus Moltesen Ravn
  • Mikael Jakobsen

9. Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor.

10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
 a) Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget af generalforsamlingen.
Forslaget lød som følgende: ”Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den 28.april 2026 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med et pålydende på indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.”

 b) Bemyndigelse til beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte, der lød således: ”Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til i perioden fra den 1. oktober 2021 og frem til den 31. december 2021 at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. En beslutning om at udbetale udbytte skal være i overensstemmelse med selskabets til enhver tid gældende udbyttepolitik, og det samlede udbytte i henhold til denne bemyndigelse kan ikke overstige 50% af årets resultat – efter skat og betaling af renter til hybrid kernekapital – i henhold til selskabets godkendte årsrapport for 2020.”

Der var ikke kommet yderligere forslag.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Anders Howalt-Hestbech som bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.

Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes på mail ahj@andelskassen.dk eller på telefon 6161 4567.

Vedhæftet fil