Sammen kan vi mere

Forløb af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

26 Apr 2022


Selskabsmeddelelse nr. 27/2022 | 26. april 2022
  
Danske Andelskassers Bank A/S har tirsdag den 26. april 2022 afholdt sin ordinære generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afholdt i bankens lokaler på Baneskellet 1 i Hammershøj og i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent
Michael Vilhelm Nielsen, advokat hos Moalem Weitemeyer Advokatpartnerskab, blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech aflagde beretning på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
Administrerende direktør Jan Pedersen fremlagde årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning. Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Generalforsamlingen godkendte, at banken udbetaler udbytte på 30 % af årets resultat svarende til DKK 53.900.000 hvilket er DKK 0,29 pr. aktie.

5. Fremlæggelse af vederlagsrapport til vejledende afstemning
Dirigenten fremlagde hovedelementerne i vederlagsrapporten og generalforsamlingen godkendte vederlagsrapporten.

6. Beslutning om vederlag
Bestyrelsens forslag om uændret vederlag til medlemmerne blev godkendt.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 7.

Bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev genvalgt for 2 år:

  • Poul Erik Weber
  • Tommy Skov Kristensen

Nyvalgt bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev valgt for 2 år:

  • Flemming Jul Jensen
  • Hans Christian Krogh

9. Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor.

10. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

a)Bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier
Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til erhvervelse af egne aktier blev vedtaget af generalforsamlingen.

Forslaget lød som følger: ”Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen indtil den 26.april 2027 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med et pålydende på indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.”

Der var ikke kommet yderligere forslag.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Anders Howalt-Hestbech som bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.

Kontaktinformation
For spørgsmål til denne meddelelse kan direktionsassistent Mia Winkler Møller kontaktes på mail mwm@andelskassen.dk eller på telefon 2968 3556.

Vedhæftet fil