Sammen kan vi mere

Kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2011

26 Okt 2011


 

Selskabsmeddelelse nr. 10/2011

Danske Andelskassers Bank A/S har i 1.-3. kvartal 2011 nået et resultat før skat på -127,5 mio. kr. mod et resultat før skat på -108,0 mio. kr. i samme periode 2010. Banken opjusterer sine forventninger til basisresultatet for 2011 til intervallet 210-240 mio. kr.

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har dags dato godkendt regnskabet for 1.-3. kvartal 2011.

Periodens resultat før skat er på -127,5 mio. kr. mod -108,0 mio. kr. i samme periode 2010. Resultatet efter skat er på -92,5 mio. kr.

Resultatet før kursreguleringer, sektorløsninger og nedskrivninger - basisresultatet - er for 1.-3. kvartal 2011 opgjort til 176,4 mio. kr.. Basisresultatet for 1.-3. kvartal 2010 var 166,9 mio. kr.

Trods et meget tilfredsstillende basisresultat betegnes resultatet før skat som ikke tilfredsstillende.

Hovedtræk fra kvartalsrapporten er som følger (med 1.-3. kvartal 2010 angivet i parentes):

  • Resultat før skat på -127,5 mio. kr. (-108,0 mio. kr.)
  • Basisresultat før nedskrivninger, kursreguleringer og sektorløsninger på 176,4 mio. kr. (166,9 mio. kr.)
  • Nedskrivninger og tab på 254,8 mio. kr. (280,9 mio. kr.) svarende til en nedskrivningsprocent på 2,0 (2,0)
  • Kursreguleringer på -15,3 mio. kr. (55,8 mio. kr.)
  • Udgifter til personale og administration på 368,3 mio. kr. (422,2 mio. kr.)
  • Solvensprocent på 14,3 (12,5) mod et solvensbehov på 10,4 (9,5) svarende til en solvensmæssig overdækning på 3,9 procentpoint (3 procentpoint)
  • Kernekapitalprocent på 14,2 (12,5)
  • Egenkapital på 1.701,5 mio. kr. (1.533,6 mio. kr.)

Danske Andelskassers Bank opjusterer på baggrund af kvartalsregnskabet forventningerne til basisresultatet for 2011 til intervallet 210-240 mio. kr. mod tidligere 190-220 mio. kr.

Som udmeldt i forbindelse halvårsregnskabet er Danske Andelskassers Bank i gang med en generel omkostningstilpasning, hvor der ses på forretningsgange og -strukturer.

Kommentarer til kvartalsrapporten

Administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank, Jan Pedersen, udtaler i forbindelse med kvartalsrapporten:

"Den markedsøkonomiske forværring i tredje kvartal har påvirket vores regnskab i markant negativ grad. Det skyldes især, at nogle af vores kunder er blevet påvirket af denne forværring i en grad, så vi har været nødt til at nedskrive på engagementerne. Selv om den grundlæggende forretning altså udvikler sig meget tilfredsstillende må vi konstatere, at den overordnede udvikling i kvartalet ikke har været tilfredsstillende."

"Som udmeldt i forbindelse med halvårsrapporten er det vores vurdering, at omkostningsniveauet skal nedbringes. Men vi har et solidt kapitalgrundlag og er ikke presset til at lave forhastede løsninger. Man skal ikke forandre for forandringens skyld men for at styrke banken. Vi ønsker at sikre den langsigtede stabilitet for banken, og derfor er vi i gang med en grundig vurdering af hele bankens struktur, processer, forretningsgange og forretningsområder tillige med forventninger til den fremtidige markedsøkonomiske udvikling. Når denne vurdering er tilendebragt, vil vi lave de nødvendige tilpasninger, og der ses i den forbindelse på såvel filialsammenlægninger som reduktioner i medarbejderstaben."

Se mere i vedhæftede kvartalsregnskab

Yderligere information
Ønskes yderligere information kan direktionen for Danske Andelskassers Bank A/S kontaktes via:

Kommunikationsdirektør Martin Rask Pedersen
Tlf.: 87 99 30 33

Om Danske Andelskassers Bank
Danske Andelskassers Bank er en dansk bank med stærk lokalforankring via et bredt afdelingsnet bestående af 52 filialer beliggende i Jylland og på Fyn. Danske Andelskassers Banks målsætning er fremadrettet at være en væsentlig spiller på det danske finansielle marked og at tilbyde kompetent rådgivning koblet med et stærkt lokalt engagement til gavn for den enkelte kunde og udviklingen i lokalområderne. Banken har knap 550 ansatte.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.