Sammen kan vi mere

Meget tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen

24 Maj 2022


Selskabsmeddelelse nr. 34/2022 | 24. maj 2022

Første kvartal 2022 har i Danske Andelskasser Bank vist en meget tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen med en stigning på 25,4 %. Basisindtjeningen var på 32,2 mio. kr. mod 25,7 mio. kr. i 1. kvartal 2021. Stigningen er navnlig drevet af en høj aktivitet på boligområdet og den løbende udrulning af bankens nye kundeprogrammer med forbedrede værditilbud. Samlet set er netto gebyrindtægterne steget med 13,5 %. Omkostningerne har samtidig vist en moderat stigningstakt på kun 2,0 %, svarende til et fald i de relative omkostninger.

Resultatet før skat er i høj grad påvirket af krigen i Ukraine, som har ført til uro på de finansielle markeder, hvor rentestigningen har medført betydelige kursfald på bankens obligationsbeholdning. Ligeledes har krigen ført til betydelig økonomisk usikkerhed. Banken har ikke selv eksponeringer direkte mod Rusland eller Ukraine, og for bankens kunder er der tale om et fåtal. Banken forudser imidlertid indirekte tab i forbindelse med krigen og har nedskrevet 16 mio. kr. som ledelsesmæssigt tillæg. Herudover har banken forøget solvensbehovet med 38 mio. kr., sådan at den samlede reservation er på 54 mio. kr. i et worst-case-scenarie. Med udløbet af de sidste hjælpepakker og dermed større klarhed over konsekvenserne af COVID-19, har banken tilbageført 10 mio. kr. af det ledelsesmæssige tillæg til nedskrivningerne fra 40 mio. kr. til 30 mio. kr.

Danske Andelskassers Bank leverer et resultatet før skat på 4,1 mio. kr. i 1. kvartal 2022 mod 61,2 mio. kr. i samme periode sidste år. I den aktuelle situation betegnes resultatet som acceptabelt.

Hovedpunkter i regnskabet for 1. kvartal 2022:

  • Basisindtjeningen er steget med 25,4 % til 32,2 mio. kr. mod 25,7 mio. kr. samme periode sidste år. Udvikling er især drevet af stigningen i gebyrindtægterne på 13,5 %.
  • Udgifter til personale og administration er kun steget med 2,0 %, svarende til et fald i de relative omkostninger. Stigningen dækker over et fald i lønudgifterne på 1,3 % og en stigning i administrationsudgifterne på 6,9 %.
  • Kursreguleringer og nedskrivninger er påvirket af krigen i Ukraine, med negative kursreguleringer på 14,1 mio. kr. og mernedskrivninger på netto 13,9 mio. kr.
  • Resultat før skat på 4,1 mio. kr. mod 61,2 mio. kr. i samme periode sidste år, som på baggrund af den aktuelle situation betegnes som acceptabelt.
  • En pæn udvikling i det samlede forretningsomfang på 1,4 %, navnlig på baggrund af væksten i udlånet på 4,0 % og investeringsområdet på 8,3 %.
  • Optagelse af nyt supplerende lån (Tier 2) i marts 2022 på 100 mio. kr. med en løbetid på 10 år som led i bankens løbende kapitaloptimering.
  • Solid kapitaldækning med en kapitalprocent på 23,4 % og en kapitalmæssig overdækning på 9,1 procentpoint, svarende til 802 mio. kr. pr. 31. marts 2022.
  • Egenkapitalen udgør 2.210 mio. kr. pr. 31. marts 2022 mod 2.107 mio. kr. året før.
  • Banken fastholder sine forventninger til årets resultat før skat i intervallet 80 – 140 mio. kr. og en basisindtjening i intervallet 80 – 120 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

”De strategiske initiativer, som vi tidligere har igangsat i forlængelse af bankens vækststrategi, giver løbende effekt. Sammen med en igangværende konverteringsbølge, som følge af stigende renter og den løbende udrulning af bankens nye kundeprogrammer med forbedrede værditilbud, leverer bankens indtjeningsmotor en meget tilfredsstillende vækst i basisindtjeningen på 25,4 %. Vi har dog stadig et par investeringsår foran os, hvor vi vil sikre os et endnu bedre ståsted for bankens udvikling fremadrettet.

Krigen i Ukraine har desværre ramt os med en ny økonomisk virkelighed, som potentielt kan ramme vores kunder økonomisk, og som vi desværre forudser vil medføre tab. Derimod glæder vi os over, at vi nu ser ind i afslutningen på COVID-19 og et tabsniveau, som har været langt lavere end frygtet.

Vi må derfor forvente, at de kommende kvartaler vil byde på øget usikkerhed, specielt omkring udfaldet af krigen i Ukraine, hvilket kan påvirke både basisindtjeningen men i særdeleshed nedskrivningerne og kursreguleringerne”

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan Direktionsassistent Mia Winkler Møller kontaktes på telefon 29683556 eller pr. mail mwm@andelskassen.dk

Vedlagte filer

Delårsrapport for 1. kvartal 2022 – Danske Andelskassers Bank A/S

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftede filer