Sammen kan vi mere

Præcisering af forventningerne til resultatet i 2020

18 Nov 2020


Selskabsmeddelelse nr. 51/2020 | 18. november 2020
                                                                                  
Danske Andelskassers Bank A/S præciserer og indsnævrer spændet til forventningerne til basisindtjeningen og resultatet før skat i 2020.

COVID-19 har præget det meste af 2020, og har på de fleste forretningsområder resulteret i et generelt lavere aktivitetsniveau, herunder tilbageholdenhed fra bankens kunder i forhold til udlån. På den baggrund præciseres og indsnævres spændet til forventningerne til basisindtjeningen til intervallet 100-120 mio.kr. mod tidligere 115-140 mio.kr.

Den finansielle usikkerhed har i kølvandet på COVID-19, også ført til stor volatilitet på de finansielle markeder, og store udsving i kurserne på bankens værdipapirbeholdning. Ligeledes har der været betydelig usikkerhed omkring især erhvervskundernes økonomiske situation. De finansielle markeder har stabiliseret sig, om end der fortsat er betydelig usikkerhed. Banken har endnu ikke konstateret væsentlige tab på bankens kunder i forbindelse med COVID-19, og forventer også et lavt nedskrivningsniveau resten af året. Banken præciserer derfor forventningerne til resultatet før skat til i intervallet 80-140 mio. kr. mod tidligere 80-180 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til ændringen:

”Vi kan fortsat mærke, at flere af vores kunder, særligt erhvervskunder men også privatkunder, er forsigtige i forhold til at foretage større investeringer, da de endelige konsekvenser af COVID-19 fortsat er usikre. Vi har en tæt dialog med vores kunder og rådgiver dem i forhold til den enkeltes situation.  

Som jeg også har nævnt tidligere, har vi i Danske Andelskassers Bank kun mindre eksponeringer mod de brancher, herunder også minkbranchen, som er hårdest ramt af nedlukning på grund af COVID-19-pandemien. Derfor er det min forventning, at bankens nedskrivninger herunder det ledelsesmæssige skøn på 35 mio. kr. relateret til COVID-19, dækker den aktuelle kreditrisiko og at vi også kommer ud af 2020 med et lavt nedskrivningsniveau.”


Yderligere information

Ønskes yderligere information kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 8799 3153 / 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil