Sammen kan vi mere

Referat af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

25 Apr 2018


Selskabsmeddelelse nr. 8/2018| 25. april 2018

                                                                                                       

Danske Andelskassers Bank A/S har mandag den 25. april 2018 holdt sin ordinære generalforsamling i bankens lokaler på Baneskellet 1 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent
Juridisk direktør advokat Camilla Nowak blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Bestyrelsens forslag om, at resultatet efter renter til ejere af hybride kernekapitalinstrumenter og anden totalindkomst overføres til egenkapitalen, blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
Bestyrelsens forslag om vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt til de af bestyrelsen nedsatte udvalg blev godkendt. Den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik blev ligeledes godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 7.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år:

  • Bent Andersen
  • Poul Erik Weber
  • Tommy Skov Kristensen

7. Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor.

8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Bestyrelsens forslag om ændring af bankens vedtægter, hvorved den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 4 a, stk. 1 erstattes af en ny bemyndigelse til bestyrelsen til at gennemføre en forhøjelse af bankens aktiekapital med fortegningsret for de hidtidige aktionærer og ved kontantindskud, blev vedtaget med kvalificeret flertal.

Vedtægternes § 4 a, stk. 1 erstattes som følge heraf af en ny bestemmelse i selskabets vedtægter med følgende indhold:

"§ 4 a

Stk. 1. Bestyrelsen er i tiden indtil den 25. april 2023 bemyndiget til ad én eller flere gange at forhøje aktiekapitalen med op til i alt nominelt kr. 200.000.000 med fortegningsret for selskabets aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til nærværende bemyndigelsesbestemmelse skal af bestyrelsen gennemføres ved kontantindskud. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de fornødne vedtægtsændringer i tilfælde af udnyttelse af bemyndigelsen til at forhøje aktiekapitalen."

Samtidig bortfalder § 4 a, stk. 5, hvorved § 4 a, stk. 6 bliver til ny § 4 a, stk. 5.

§ 4 a, stk. 3 og 4 vil ligeledes have virkning for den nye bemyndigelse i § 4 a, stk. 1.

Der var ikke fremkommet yderligere forslag.

9. Eventuelt
Der fremkom ikke indlæg under punktet.
 

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Anders Howalt-Hestbech som bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på mail tmp@dabank.dk samt på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

 

Vedhæftet fil