Sammen kan vi mere

Referat af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

26 Apr 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 4/2017 | 26. april 2017
 

Danske Andelskassers Bank A/S har mandag den 26. april 2017 holdt sin ordinære generalforsamling i bankens lokaler på Baneskellet 1 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.


1. Valg af dirigent

Juridisk direktør advokat Camilla Nowak blev valgt til dirigent.
 

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Jakob Fastrup aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.
 

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.
 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

Bestyrelsens forslag om, at resultatet efter renter til ejere af hybride kernekapitalinstrumenter og anden totalindkomst overføres til egenkapitalen, blev godkendt af generalforsamlingen.
 

5. Vederlag og lønpolitik

Bestyrelsens forslag om vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt til de af bestyrelsen nedsatte udvalg blev godkendt. Den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik blev ligeledes godkendt.
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 8.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt for 2 år:

Klaus Moltesen Ravn
 

Følgende nye kandidater blev valgt ind i bestyrelsen for 2 år:

Anders Hestbech

Heine Bach

Michael Vilhelm Nielsen
 

7. Valg af revisionskyndigt bestyrelsesmedlem

Punktet udgik som følge af lovændringer.
 

8. Valg af revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor.
 

9. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

Forslag fra bestyrelsen om, at dagsorden i vedtægternes § 13 ændres således, at pkt. 6 på dagsorden "Valg af revisionskyndigt medlem" bortfalder, samt at der tilføjes nyt pkt. på dagsorden "Beslutning om vederlag og lønpolitik", blev godkendt.

Dagsorden i vedtægternes § 13 har herefter følgende ordlyd:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

3.                   Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse

4.                   Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

5.                   Beslutning om vederlag og lønpolitik

6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.                   Valg af revisor

8.                   Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer

9.                   Eventuelt


Ændringerne var sat under afstemning under ét sammen med forslag om bemyndigelse til dirigenten (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse af det vedtagne til Erhvervsstyrelsen, herunder at foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne og i anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af det vedtagne. Dette blev ligeledes godkendt.
  

10. Eventuelt

Der fremkom ikke indlæg under punktet.


I forlængelse af generalforsamlingen blev der holdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med advokat Jakob Fastrup som bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.


Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på mail tmp@dabank.dk samt på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.