Sammen kan vi mere

Referat af generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

25 Apr 2019


Selskabsmeddelelse nr. 10/2019 | 25. april 2019

                                                                                                       

Danske Andelskassers Bank A/S har torsdag den 25. april 2019 holdt sin ordinære generalforsamling i Hammershøj Hallen på Vorningvej 31 i Hammershøj.

Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til den annoncerede dagsorden.

1. Valg af dirigent
Jesper Aabenhus Rasmussen, advokat og partner hos Kromann Reumert, blev valgt til dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Anders Howalt-Hestbech aflagde beretning på vegne af bestyrelsen.

3. Fremlæggelse af årsberetning og årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
Det reviderede årsregnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
Generalforsamlingen godkendte, at årets resultat anvendes til ejere af hybride kernekapitalinstrumenter, og anden totalindkomst overføres til egenkapitalen.

5. Beslutning om vederlag og lønpolitik
Bestyrelsens forslag om uændret vederlag til medlemmerne af bestyrelsen samt til de af bestyrelsen nedsatte udvalg blev godkendt. Den af bestyrelsen udarbejdede lønpolitik blev ligeledes godkendt.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen havde forud for indkaldelse til generalforsamling fastsat antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 7.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for 2 år:

  • Anders Howalt-Hestbech
  • Klaus Moltesen Ravn
  • Michael Vilhelm Nielsen
  • Heine Bach

7. Valg af revisor
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som ekstern revisor.

8. Behandling af forslag fra bestyrelse eller aktionærer
Bestyrelsens forslag om, at bestyrelsen indtil den 25. april 2024 er bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier med et pålydende på indtil 10 % af aktiekapitalen, og at købskursen for de pågældende aktier ikke må afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs på NASDAQ OMX Copenhagen A/S, blev vedtaget med kvalificeret flertal.

Der var ikke fremkommet yderligere forslag.

9. Eventuelt
Der fremkom ikke indlæg under punktet.

I forlængelse af generalforsamlingen blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Anders Howalt-Hestbech som bestyrelsesformand og Klaus Moltesen Ravn som næstformand.

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på mail tmp@dabank.dk samt på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70.

Vedhæftet fil