Sammen kan vi mere

Registrering af kapitalforhøjelse i Danske Andelskassers Bank A/S

18 Dec 2017


 

 

Selskabsmeddelelse nr. 17/2017 | 18. december 2017

 

Bestyrelsen i Danske Andelskassers Bank A/S har i dag besluttet at udnytte sin bemyndigelse i vedtægternes § 4a, stk. 2 til at forhøje selskabets aktiekapital med nom. DKK 48.452.780 fra nom. DKK 121.132.000 ved udstedelse af 24.226.390 stk. nye aktier à nom. DKK 2,00 til kurs 4,658646.

Kapitalforhøjelsen anmeldes til registrering dags dato i Erhvervsstyrelsen, og Danske Andelskassers Bank A/S´ samlede aktiekapital udgør herefter nom. DKK 290.716.780 fordelt på 145.358.390 stk. aktier à nom. DKK 2,00. Hver aktie giver ret til én stemme på selskabets generalforsamling.

Aktierne forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under den eksisterende ISIN-kode (DK0060299063) med forventet første handelsdag den 20. december 2017.

Kapitalforhøjelsen vil — såfremt den gennemføres som planlagt - medføre en væsentlig styrkelse af bankens kapitalmæssige overdækning med 1,6 procentpoint fra 2,2 %, jf. bankens seneste kvartalsrapport pr. 30. september 2017, til 3,8 %.

Selskabets opdaterede vedtægter er vedlagt.

I forbindelse med registreringen af kapitalforhøjelsen udtaler bankens adm. direktør Jan Pedersen:

"Kapitalforhøjelsen vil, såfremt den gennemføres som planlagt, styrke bankens kapitalgrundlag på flere meget vigtige områder. Først og fremmest vil kapitalforhøjelsen resultere i en væsentlig styrkelse af bankens kapitalmæssige overdækning. Derudover vil den gøre det muligt for banken at delindfri endnu en betydelig del af det resterende statslige hybridlån, så banken dermed tager endnu et skridt henimod at blive helt fri for statslige midler. Alt i alt vil det medføre, at vi i endnu højere grad kan fokusere på en fortsat positiv udvikling af Danske Andelskassers Bank til gavn for vores aktionærer, kunder og medarbejdere."

Yderligere information
Ønskes yderligere information, kan kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank kontaktes på telefon 87 99 30 33 eller mobil 23 72 55 70 samt pr. mail tmp@dabank.dk

 

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.