Sammen kan vi mere

Resultat før skat for 2. kvartal 2020 lyder på 60 mio. kr., hvilket vender 1. kvartals underskud til et overskud for 1. halvår 2020

27 Aug 2020


Selskabsmeddelelse nr. 46/2020 | 27. august 2020

                                                                                                                                        

Danske Andelskassers Bank leverer et overskud på 60,2 mio. kr. i 2. kvartal 2020, hvilket er en tilfredsstillende udvikling i resultatet.

Banken havde i 1. kvartal 2020 et negativt resultat på grund af COVID-19-krisens store fald på aktiemarkedet. Det samlede resultat i 1. halvår på 4,8 mio. kr. er utilfredsstillende.

Trods COVID-19-krisen er Danske Andelskassers Bank fortsat et robust og stærkt kapitaliseret pengeinstitut, der efter en vellykket aktieemission i april 2020 nu har en egenkapital på 1.949 mio. kr. og en kapitalprocent på 22,9 ved udgangen af 1. halvår 2020.

Hovedpunkter i halvårsregnskabet 2020:

 • Resultat efter skat i 2. kvartal: 60,2 mio. kr.
  Fremgangen i resultatet i 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal, skyldes i høj grad, at de finansielle markeder har rettet sig og dermed bankens kursreguleringer. 
 • Samlet resultat for halvåret: 4,8 mio. kr.
  Halvårsresultat skal ses i lyset af, at banken kom ud af 1. kvartal med et underskud på grund af den usikkerhed, som COVID-19 skabte og fortsat skaber på de finansielle markeder.
 • Basisindtjeningen for 1. halvår 2020 er uændret i forhold til 1. halvår 2019 på trods af COVID-19-krisen, hvis der ses bort fra højt aktieudbytte i 2019.
 • Omkostningerne er reduceret med 2,9 %
  Reduktionen skyldes de tilpasninger, der blev foretaget i organisationen i efteråret 2019. Desuden har COVID-19 medført et lavere omkostningsforbrug.
 • Nettotilgang af kunder
  Det er positivt for bankens vækstmuligheder, at der er en nettotilgang af både privat- og erhvervskunder. Som for alle andre pengeinstitutter har Statens hjælpepakker og generel forsigtighed i forhold til investeringer medført, at erhvervskunder har trukket mindre på deres kreditter og bankens samlede udlån er faldet med 2,4 %.

 

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til halvårsrapporten:

”Under normale omstændigheder vil et halvårsresultat med et samlet overskud på 4,8 mio. kr. efter skat ikke være acceptabelt. Men når vi tager i betragtning, at banken kom ud af 1. kvartal med et underskud på grund af kurstab på bankens aktie- og obligationsbeholdning, så er det absolut godkendt, at underskud nu er blevet til overskud i en yderst turbulent tid. Det er samtidig rigtig positivt, at vi i øjeblikket har en flot tilgang af både erhvervs- og privatkunder.

Danske Andelskassers Bank forfølger fortsat sine strategiske målsætninger, hvori der indgår en ambitiøs vækststrategi, og derfor har banken besluttet at åbne to nye satellitfilialer i henholdsvis Herning og Lyngby. På den måde kommer vi til at stå endnu mere slagkraftigt i vores markedsområder, og vi kan betjene og rådgive vores eksisterende og nye kunder endnu bedre”.

Forventninger til 2020

Danske Andelskassers Bank forventer stor finansiel usikkerhed som følge af COVID-19 resten af året, hvilket gælder både virkningen for bankens kunder og udviklingen på finansmarkederne.

Banken ændrede i slutningen af juni 2020 sine forventninger til resultatet før skat til et mere positivt interval på 80-180 mio. kr. mod tidligere 60-180 mio. kr. Disse forventninger fastholdes.

Banken fastholder forventningerne om en basisindtjening i intervallet 135-175 mio. kr.

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Vedlagte filer

Halvårsrapport pr. 30. juni 2020 – Danske Andelskassers Bank A/S

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftede filer