Sammen kan vi mere

Resultat før skat i 1. kvartal 2021 viser et tilfredsstillende overskud på 61,2 mio. kr.

27 Maj 2021


Selskabsmeddelelse nr. 31/2021 | 27. maj 2021

Danske Andelskassers Bank leverer i 1. kvartal 2021 et overskud før skat på 61,2 mio. kr., hvilket illustrerer, at banken har fået en tilfredsstillende start på 2021 og indtil videre er kommet fint igennem corona-krisen. I 1. kvartal 2020 havde banken til sammenligning et underskud før skat på 55,5 mio. kr.

Den positive udvikling er især drevet af to faktorer, nemlig udviklingen på de finansielle markeder og højt aktivitetsniveau på flere af bankens forretningsområder og særligt på boligområdet. I 1. kvartal 2021 havde banken positive kursreguleringer på 36,1 mio. kr. mod negative kursreguleringer på 89,6 mio. kr. i 1. kvartal 2020. Gebyrindtægterne er i 1. kvartal 2021 steget med 7,5 % i forhold til samme periode sidste år.

Omkostningerne er steget med 9,7 % som følge af investeringer i forbindelse med bankens strategiske tiltag.  

Bankens nedskrivninger er trods Covid-19 fortsat på et lavt niveau, men vi er fortsat bekymrede for udviklingen på særligt bankens erhvervskunder og har derfor fastholdt det ledelsesmæssige tillæg på 40 mio.kr. og solvenstillægget på 12 mio. kr.

Banken opjusterede tidligere i år forventningerne til årets resultat med baggrund i resultatet for 1. kvartal 2021. Banken opjusterede forventningerne til årets resultat før skat fra intervallet 50-100 mio. kr. til intervallet 65-115 mio. kr. Basisindtjeningen er fastholdt i intervallet 70-110 mio. kr.

Danske Andelskassers Bank er fortsat et stærkt kapitaliseret pengeinstitut med en kapitalprocent på 22,1 ved udgangen af 1. kvartal 2021 og en kapitalmæssig overdækning på 7,7 procentpoint.

Finanstilsynet var i januar og februar 2021 på inspektion i banken. I forbindelse med inspektionen blev der fundet nedskrivninger, der er indarbejdet i regnskabet for 1. kvartal 2021. Ligeledes vurderede Finanstilsynet, at bankens solvensbehov på 11,9 % er dækkende.
 

Hovedpunkter i regnskabet for 1. kvartal 2021:

 • Resultat før skat i 1. kvartal: 61,2 mio. kr.
  Tilfredsstillende resultatudvikling, der er væsentligt påvirket af stigende aktivitetsniveau og positive kursreguleringer.
 • Basisindtjeningen i 1. kvartal 2021 på 25,7 mio. kr. mod 32,5 mio. kr. i 1. kvartal 2020.
  Investeringerne i strategiske tiltag er hovedårsagen til faldet.
 • Udlån på 6.638 mio. kr.
  Øget aktivitetsniveau har medført en stigning i udlånet på 3 % i forhold til udgangen af 1. kvartal 2020.

 • Det samlede forretningsomfang er i 1. kvartal 2021 steget med 17 % i forhold til 1. kvartal 2020.
 • Høj kapitaldækning med en kapitalprocent på 22,1 og en kapitalmæssig overdækning på 7,7 procentpoint svarende til 701 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

”Det er meget positivt, at vi i 1. kvartal 2021 leverer et resultat før skat på 61,2 mio. kr. mod et underskud i 1. kvartal 2020 på 55,5 mio. kr. Siden foråret 2020, hvor pandemien ramte de finansielle markeder med store negative kursreguleringer til følge, har markederne rettet sig betydeligt med især kursstigninger på aktier. I 1. kvartal 2021 havde vi i banken positive kursreguleringer på 36,1 mio. kr.

Vi har oplevet en stigning i bankens forretningsomfang og en stigende kundetilgang både i bankens nuværende og nye markedsområder, hvilket helt er i tråd med vores ønske om at blive en større bank. Dette på trods af, at mange af bankens medarbejdere har arbejdet fra hjemmearbejdspladsen i det meste af 2021. Det har betydet, at forretningsomfanget er steget med 17 % i forhold til 1. kvartal 2020. Vi ser derfor optimistisk på den resterende del af 2021.

Optimismen bunder også i, at vi stadig ikke har set de store tab i forbindelse med Covid-19. Nedskrivningerne er derfor meget lave, og i 1. kvartal 2021 var der tale om tilbageførsler af nedskrivninger på landbrugs- og privatkunder.

Vi har i Danske Andelskassers Bank haft succes med at tiltrække nye gode erhvervs- og privatkunder til banken. Vi forventer, at denne udvikling fortsætter samtidig med, at vi har fokus på at udnytte potentialet hos vores nuværende kunder ved løbende at udvikle samarbejdet med nuværende og nye samarbejdspartnere. Parallelt hermed har vi hele tiden fokus på at sænke de relative omkostninger.

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan Kommunikationschef Søren Rimmen kontaktes pr. telefon 5131 3033 eller pr. mail sri@andelskassen.dk.

Vedlagte filer

Delårsrapport pr. 31. marts 2021 – Danske Andelskassers Bank A/S

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftede filer