Sammen kan vi mere

Resultat før skat udgør 61 mio. kr. i 3. kvartal 2020, samtidig med at basisindtjeningen stiger

26 Nov 2020


Selskabsmeddelelse nr. 53/2020| 26. november 2020

Danske Andelskassers Bank leverer et overskud på 61,1 mio. kr. i 3. kvartal 2020, hvilket er en tilfredsstillende udvikling. Basisindtjeningen stiger i 3. kvartal 2020 på trods af, at covid-19 har sat sit præg på aktivitetsniveauet.

Resultatet for 1. - 3. kvartal 2020 lyder på 65,8 mio. kr. før skat, hvilket skyldes underskuddet i 1. kvartal 2020 som følge af negative kursreguleringer og anses for utilfredsstillende. Det er positivt, at kursreguleringerne i 2. og 3. kvartal 2020 næsten har indhentet det urealiserede kurstab i 1. kvartal.

Banken har fortsat et lavt nedskrivningsniveau med 9,0 mio. kr. i 2020. Nedskrivningen på 35 mio. kr., som ledelsesmæssigt skøn relaterer sig til covid-19, er fastholdt uændret i 3. kvartal 2020. Der er endnu ikke konstateret væsentlige tab som følge af covid-19.

Danske Andelskassers Bank er fortsat stærkt kapitaliseret pengeinstitut med en kapitalprocent på 22,4 ved udgangen af 3. kvartal 2020 og en kapitalmæssig overdækning på 8 procentpoint.

Hovedpunkter i regnskabet for 1. - 3. kvartal 2020:

 • Resultat før skat i 3. kvartal: 61,1 mio. kr.
  Tilfredsstillende resultatudvikling, der er væsentligt påvirket af positive kursreguleringer.
 • Samlet resultat 1. - 3. kvartal: 65,8 mio. kr. før skat.
  Resultatet skal ses i lyset af covid-19, som har skabt betydelig usikkerhed på det finansielle marked. Negative kursreguleringer fra 1. kvartal er næsten indhentet i 2. og 3. kvartal.
 • Basisindtjeningen i 3. kvartal er på 25,6 mio. kr. og viser en stigning på 14 % i forhold til forrige kvartal.
 • Relativ lille omkostningsstigning på 1,3 %.
  Etablering i nye filialer afspejler sig i regnskabet med øgede omkostninger. Lønomkostninger er dog faldet, hvilket blandt andet skyldes tilpasning af organisationen i 2019.
 • Udlån på 6.374 mio. kr.
  Banken har et relativt lille fald i udlån på 1,9 % i forhold til ultimo 3. kvartal 2019, hvilket blandt andet skyldes lavere træk fra bankens erhvervskunder som følge af hjælpepakker.
 • Stigning i forretningsomfang pr. medarbejder med 5,4 %.
  Banken oplever en stigning i det samlede forretningsomfang samtidig med færre medarbejdere.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten

”2020 har været et specielt år for rigtig mange, og det har det også været for banken. Men når vi tager det i betragtning, er det positivt, at vi leverer et overskud på 61 mio. kr. i 3. kvartal. De finansielle markeder har rettet sig, og kurstabet først på året er nu næsten indhentet.

Vi kan se et faldende aktivitetsniveau hos vores kunder grundet usikkerheden omkring konsekvenserne af covid-19, og vi oplever faldende rentemarginaler. Men vi ser også et stort potentiale i at øge vores indtægt på andre områder – f.eks. er bankens forsikringsportefølje vokset med over 15 %.

Ved udgangen af 3. kvartal 2020 rundede bankens egenkapital en milepæl på 2 mia. kr., hvilket betyder, at Danske Andelskassers Bank fortsat er et yderst robust og stærkt kapitaliseret pengeinstitut.

Danske Andelskassers Bank ønsker at være en større bank ved at udnytte potentialet hos nuværende og nye kunder, samtidig med at vi hele tiden har fokus på omkostningerne. I vores nye filialer har vi succes med at tiltrække nye spændende erhvervs- og privatkunder til banken, og vi har en stor tro på, at denne udvikling vil fortsætte.”

Forventninger til 2020

Banken har den 18. november 2020 præciseret og indsnævret forventningerne til resultatet før skat til 80-140 mio. kr. mod tidligere 80-180 mio. kr. Samtidigt blev forventningerne til basisindtjeningen præciseret og indsnævret til 100-120 mio. kr. mod tidligere 115-140 mio. kr. Disse forventninger fastholdes.

Der bemærkes, at der også i den resterende del af 2020 er usikkerhed om den økonomiske udvikling, hvilket kan medføre ændringer i forventningsdannelsen.

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Vedlagte filer

Delårsrapport pr. 30. september 2020 – Danske Andelskassers Bank A/S

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

 

Vedhæftede filer