Sammen kan vi mere

Salg af 75 % af Danske Andelskassers Banks aktier i Sparinvest Holdings SE godkendt af CSSF og de danske konkurrencemyndigheder

14 Aug 2019


Selskabsmeddelelse nr. 15/2019 | 14. august 2019


Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 14/2019 var salget af 75 % af aktierne i Sparinvest Holdings SE på daværende tidspunkt fortsat betinget af opnåelse af de for salget nødvendige myndighedsgodkendelser fra Finanstilsynet i Luxembourg, CSSF, og de danske konkurrencemyndigheder.

Banken kan hermed meddele, at de danske konkurrencemyndigheder og CSSF har godkendt transaktionen henholdsvis den 9. juli 2019 og den 14. august 2019.

Banken ejer dags dato 13,8 % af aktierne i Sparinvest, og et salg af 75 % af disse aktier samt en kursregulering på de resterende 25 % af aktierne vil indebære en ekstraordinær skattefri nettoindtægt på cirka 151 mio. kr. samt et skattepligtigt ekstraordinært udbytte på cirka 7 mio. kr. Dette er i tillæg til den skattefri udbyttebetaling på 21,4 mio. kr., som banken har fået udbetalt i juni 2019.

Banken har ad to omgange opjusteret forventningerne til året resultat, blandt andet på baggrund af salget af bankens aktier i Sparinvest. Banken fastholder tidligere oplysninger om effekten ved salget, idet gennemførelse af salget vil medføre en væsentlig styrkelse af Danske Andelskassers Banks kapitalgrundlag i 2019, hvor bankens kapitalprocent med udgangspunkt i opgørelsen ultimo 2018 vil blive forbedret med 3,4 procentpoint.

Med den seneste opjustering forventer banken en basisindtjening i intervallet 150-180 mio. kr. og et resultat før skat i intervallet på 320-360 mio. kr.


Transaktionen forventes som følge heraf gennemført den 30. august 2019.

Administrerende direktør Jan Pedersen siger i forbindelse med myndighedsgodkendelserne:

”Jeg glæder mig over, at salget af Sparinvest nu er nært forestående, og at den betydelige effekt ved salget vil kunne indgå i bankens kapitalprocent i forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten for 3. kvartal 2019. Bankens meget stærke kapitalgrundlag vil betyde, at vi får endnu bedre muligheder for at søsætte nye, spændende initiativer til gavn for bankens kunder og aktionærer og indgå nye partnerskaber om attraktive kundetilbud, så vi kan være mere end en bank for vores kunder.”


Yderligere information
For spørgsmål vedr. denne meddelelse, kontakt kommunikationschef Tine Martlev Pallesen i Danske Andelskassers Bank A/S på telefon 87 99 30 33 / mobil 23 72 55 70 eller pr. mail tmp@dabank.dk.

Vigtig meddelelse
Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Bank A/S' aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank A/S finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Bank A/S' faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Bank A/S' faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.

Vedhæftet fil