Sammen kan vi mere

Stærk vækst i basisindtjening. Kurstab trækker kvartals¬resultat i minus.

28 Maj 2020
Selskabsmeddelelse nr. 34/2020 | 28. maj 2020

Danske Andelskassers Banks kerneforretning står stærkt med en fremgang i  basisindtjeningen i 1. kvartal 2020 på 52,9 % sammenlignet med samme kvartal sidste år. 

Resultatet før skat viser et underskud på 55,5 mio. kr., hvilket skyldes de historisk store fald på verdens aktiemarkeder, som coronakrisen har medført. Det samlede kurstab for bankens aktie- og obligationsbeholdning var ved regnskabets skæringsdato på 89,6 mio. kr.

Kursværdien er dog forbedret med 20 mio. kr. siden 1. april.

Hovedpunkter i 1. kvartal 2020:

  • Fremgang i basisindtjeningen for 1. kvartal 2020 på 52,9 % set i forhold til basisindtjeningen for 1. kvartal 2019. Fremgangen skyldes bl.a. et betydeligt fald i bankens omkostninger. Basisindtjeningen i kvartalet udgjorde i 32,5 mio. kr. mod 21,2 mio. kr. i samme periode sidste år.

  • Samlet kurstab i 1. kvartal for bankens aktie- og obligationsbeholdning på 89,9 mio. kr. grundet store udsving på de finansielle markeder. Siden 1. april er fondsbeholdningen dog forbedret med 20 mio. kr. som følge af en positiv udvikling på de finansielle markeder. I 1. kvartal 2019 havde banken samlede kursgevinster på 46,0 mio. kr.

  • Resultat før skat viser et underskud på 55,5 mio. kr. pr 31. marts 2020 mod et resultat før skat på 61,6 mio. kr. pr. 31. marts 2019. Underskuddet skyldes bankens kurstab på skæringsdatoen for regnskabet som følge af coronakrisen.

  • Grundet coronakrisen og de generelle økonomiske virkninger herfra har banken som et ledelsesmæssigt skøn nedskrevet for 25 mio. kr. Samtidig er 20 mio. kr. tilbageført fra nedskrivningskontoen på grund af fremgang i landbrugssektoren, som banken har en høj eksponering imod.

  • Samlede omkostninger på 109,3 mio. kr. i 1. kvartal 2020 mod 116,7 mio. kr. i 1. kvartal 2019. 

  • Trods stigende udlån har der på grund af det støt faldende renteniveau været et fald i renteindtægterne. I 1. kvartal 2020 udgjorde renteindtægterne fra udlån 73,2 mio. kr. mod 77,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

  • Negative renter (indført pr. 1. april 2020) vil få en positiv regnskabsmæssig betydning. Banken har forhøjet renten til minus 0,60 pct. med virkning fra 1. maj 2020 og sænket grænsen for privatkunder med Nemkonto til 250.000 kr. med virkning fra 1. juni 2020.

  • Efter regnskabsperiodens afslutning har banken den 21. april 2020 gennemført en rettet emission på 6,6 % med et provenu før omkostninger på 79,6 mio. kr.

  • Pr. 31. marts 2020 udgjorde egenkapitalen 1.917 mio. kr. mod 1.713 mio. kr. pr. 31. marts 2019. Danske Andelskassers Bank er et robust og stærkt kapitaliseret pengeinstitut.

  • Banken forventer uændret en basisindtjening i intervallet 135-175 mio. kr. i 2020 og et resultat før skat i intervallet 60 – 180 mio. kr.

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til kvartalsrapporten:

”Danske Andelskassers Banks basisforretning udvikler sig rigtig fornuftigt, hvilket ses på basisindtjeningen i første kvartal af 2020.

Som andre pengeinstitutter har Danske Andelskassers Bank mærket den uro på de finansielle markeder, som coronakrisen har ført med sig. Men på trods af krisen har banken holdt fast i en høj aktivitet og opnået en markant stigning i basisindtjeningen. Det er vi godt tilfredse med.

Danske Andelskassers Bank er fortsat et meget robust pengeinstitut. Mens de færreste brancher har kunnet se sig fri fra at blive ramt af COVID-19, står Danske Andelskassers Bank i den gunstige situation at have en relativt stor eksponering mod en stærk landbrugssektor, der har haft travlt med at producere fødevarer under pandemien. Vi står naturligvis klar til at hjælpe de af vores kunder, som er hårdt ramt af krisen.” 

Forventninger til 2020

COVID-19 har ført til stor finansiel usikkerhed, og det er vanskeligt at forudse dybden og varigheden af krisen. Som følge af krisen har banken medio marts 2020 nedjusteret sine forventninger til årets resultat før skat fra 120-180 mio. kr. til 60-180 mio. kr.


Banken fastholder forventningerne om en basisindtjening i intervallet 135 – 175 mio. kr. Det skal dog understreges, at der grundet krisen er stor usikkerhed om de kommende kvartalers resultater, og forventningerne kan derfor ændres.    

Kontaktinformation

For spørgsmål til denne meddelelse kan direktør for Direktionssekretariatet Alma Lund Høj i Danske Andelskassers Bank kontaktes pr. telefon 6161 4567 eller pr. mail ahj@andelskassen.dk

Vedlagte filer

Delårsrapport pr. 31. marts 2020 – Danske Andelskassers Bank A/S

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Danske Andelskassers Banks aktiviteter. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Danske Andelskassers Bank finder rimelige. Disse fremadrettede udsagn omfatter kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Danske Andelskassers Banks faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udvikling eller præstationer, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Hvis en eller flere af disse risikofaktorer eller usikkerhedsmomenter udløses, eller hvis en underliggende forudsætning viser sig at være forkert, kan Danske Andelskassers Banks faktiske økonomiske stilling eller driftsresultater afvige væsentligt fra det, der er beskrevet som forudsat, vurderet, skønnet eller forventet.


Vedhæftede filer