Sammen kan vi mere

Tilfredsstillende vækst i basisindtjeningen i 1. halvår 2022

24 Aug 2022


Selskabsmeddelelse nr. 45/2022 | 24. august 2022

Danske Andelskassers Bank havde i 1. halvår 2022 en tilfredsstillende udvikling i basisindtjeningen med en stigning på 15,9 %. I 1. halvår 2022 var basisindtjeningen på 68,8 mio. kr. mod 59,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Væksten er med baggrund i høj aktivitet i de vigtigste forretningsområder og en stigning i gebyrindtægterne på 11,6 %. Samtidig har der været en beskeden stigning i omkostningerne på 2,1 %.

Første halvår har i al overvejende grad været præget af stigende uro på de finansielle markeder med høj inflation, hurtige rentestigninger og flaskehalse i forsyningskæderne. Situationen er blevet forværret af Ruslands invasion af Ukraine, ligesom der fortsat er eftervirkninger af genopretningen efter COVID-19.

Danske Andelskassers Bank har i 1. halvår 2022, som en samlet vurdering nedskrevet 48 mio. kr. som et ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivninger, hvilket er en stigning på 8 mio. kr. i forhold til det ledelsesmæssige tillæg 31. december 2021 relateret til COVID-19. Nedskrivningerne er supplereret med et tillæg til solvensbehovet på 20 mio. kr. Forbedret bonitet i udlånsporteføljen har ført til samlede nettotilbageførsler af nedskrivninger på 4,4 mio. kr.

Uroen på de finansielle markeder har ligeledes ført til betydelige kursfald på fondsbeholdningen med negative kursreguleringer i 1. halvår 2022 på 38,7 mio. kr. mod positive kursreguleringer i samme periode sidste år på 50,4 mio. kr.

Set i det lys har Danske Andelskassers Bank haft et fornuftigt halvår med et resultat før skat på 34,5 mio. kr. mod 124,9 mio. kr. i 1. halvår 2021.

Hovedpunkter i regnskabet for 1. halvår 2022:

  • Basisindtjeningen er steget med 15,9 % til 68,8 mio. kr. mod 59,4 mio. kr. samme periode sidste år. Udviklingen er især drevet af høj aktivitet og en stigning i gebyrindtægterne på 11,6 %.
  • Udgifterne til personale og administration er kun steget med 2,1 %. Stigningen dækker over et fald i lønudgifterne på 0,7 % og en stigning i administrationsudgifterne på 6,5 %.
  • Kursreguleringerne er påvirket af uro på de finansielle markeder med negative kursreguleringer på fondsbeholdningen på 38,7 mio. kr.
  • Nedskrivningerne er påvirket af forværringen af risikobilledet med en nedskrivning på 48 mio. kr. som ledelsesmæssigt tillæg til nedskrivningerne, hvilket er en stigning på 8 mio. kr. i forhold til tillægget ultimo 2021 relateret til COVID-19. Sammen med en generel forbedring af boniteten i bankens udlånsportefølje, er der nettotilbageførsler på 4,4 mio. kr.
  • Tilfredsstillende udlånsvækst på 7,9 % til 7.131 mio. kr. pr. 30. juni 2022 mod 6.607 mio. kr. pr. 30. juni 2021.
  • Et mindre fald i forretningsomfanget på 5,3 % som navnlig skyldes faldet i depotværdierne og et fald i garantistillelser.
  • Solid kapitaloverdækning med en kapitalprocent på 22,9 % og en overdækning i forhold til kapitalkravene på 8,8 procentpoint. Banken har fravalgt at indregne halvårets resultat i kapitalgrundlaget. Såfremt resultatet havde været indregnet, ville kapitalprocenten og overdækningen have været 0,2 procentpoint højere.
  • På trods af den finansielle uro, fastholder banken sine forventninger til basisindtjening i den øvre del af intervallet 80-120 mio. kr. og årets resultat før skat i intervallet 80-140 mio. kr.   

Adm. direktør Jan Pedersens kommentar til delårsrapporten:

”I et halvår som i høj grad har været præget af stigende uro på de finansielle markeder med høj inflation, hurtige rentestigninger og flaskehalse i forsyningskæderne er det glædeligt, at vi trods alt kan levere et fornuftigt resultat før skat på 34,5 mio. kr. Dette på trods af store negative kursreguleringer på fondsbeholdningen og et forværret risikobillede som følge af krigen i Ukraine,

Bankens indtjeningsmotor udtrykt i basisindtjeningen har vist en tilfredsstillende udvikling med en stigning på 15,9 %. Stigningen skyldes et højt aktivitetsniveau i de vigtigste forretningsområder som boligfinansiering, leasing, forsikring og formueforvaltning hvor gebyrindtægterne er steget med 11,6 %. Derudover har vi kunnet holde udgifterne nede med en moderat stigningstakt på 2,1 %. Udviklingen viser, at bankens strategiplan løbende giver effekt.

Vi må dog forvente, at den kommende tid vil øge usikkerhederne, hvilket kan påvirke såvel basisindtjeningen som nedskrivningerne samt kursreguleringerne og dermed resultatet før skat.”

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen
Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til direktionsassistent Mia Winkler Møller på telefon 29 68 35 56 eller mail mwm@andelskassen.dk

Vedhæftede filer

Delårsrapport pr. 30. juni 2022 – Danske Andelskassers Bank A/S

Vedhæftede filer